Informacje dla podmiotów dostarczających ścieki
Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini informuje, że w okresie od 01 lipca 2015r. do 31 grudnia 2015r.. zostaną wstrzymane dostawy ścieków dowożonych do stacji zlewczej przy oczyszczalni ścieków w Miękini , ul. Czysta 3. Podstawą podjęcia decyzji jest protokół kontroli nr WIOS-WROC- 122/2015 z dnia 10 czerwca 2015 – wykonanej przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - od dnia 28.05.2015r. do dnia 10.06.2015r. i stwierdzone naruszenia ustaw i rozporządzeń : Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r.,poz.1232 z późn. zm.) , Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi , oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 , nr 137 poz.984 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015, poz. 469) oraz zarządzenie pokontrolne nr 47/2015 z dnia 22.06.2015r. W związku z powyższym, należy korzystać wyłączenie ze stacji zlewczej w Wilkszynie , przy ulicy Miłoszyńskiej 4. Stacja zlewcza w Miękini, zostanie ponownie włączona, po uruchomieniu systemu kanalizacji tłocznej, transportującej ścieki do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek i wybudowaniu nowego ciągu przyjmowania ścieków dowożonych.