Jakość wody
W roku 2016 wszystkie czynne automatyczne stacje uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia (zlokalizowane w miejscowościach Brzezina, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła) wyprodukowały i podały do sieci wodociągowych ok. 832 tys. m3 wody co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2015 o ok. 2% .

Woda ujmowana z ujęć podziemnych, która po procesie uzdatniania podawana jest do układu sieci wodociągowych spełnia wymagania stawiane wodzie zgodnie z “Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. Dz.U. Poz 1989 (z poźniejszymi zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

Jakość wody badana jest w ramach monitoringu wewnętrznego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini zaakceptowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej oraz w ramach monitoringu realizowanego przez właściwe służby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Śląskiej. Pobór próbek wody i jej analiza (w ramach monitoringu wewnętrznego) realizowana jest w roku 2017 przez akredytowane laboratorium firmy JARS Sp. z o.o.

Łączna ilość badań wody uzdatnionej w roku 2017 wynosi 35 (w zakresie monitoringu kontrolnego, przeglądowego, badań w kierunku zawartości metali ciężkich, promieniotwórczych, związków kancerogennych) i jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Poniżej załączono ocenę jakości wody opracowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Środzie Śląskiej oraz sprawozdania z badań wykonanych w ramach monitoringu wewnętrznego Z.U.K. Sp. z o.o. na poszczególnych automatycznych stacjach uzdatniania wody: Brzezina, Lutynia, Miękinia, Mrozów, Źródła.

Pliki do pobrania: