Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą drogową w działce nr 77/5 w Miękini – ulica Kościuszki 18
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Nr telefonu:71-317-81-66
Nr faxu:71-397-84-66
E-mail:bok@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2017-02-16
Termin składania ofert:2017-03-03, 08:45
Treść:- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowy drogi wewnętrznej, realizowanej w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową i uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Zamówienie obejmuje przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w trzech etapach: Etap I - Budowa pompowni ścieków PS6Mk na działce nr 77/4, odcinka kanału sanitarnego wraz z przyłączem do budynku przy ul. Kościuszki 18 oraz rurociągu tłocznego przebiegającego w pasie drogowym ul. Osiedlowej z wylotem do proj. kanału rozprężnego włączanego do studzienki (na działce nr 265) na istniejącym kanale sanitarnym w ciągu ul. Ogrodowej odprowadzającego ścieki do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach pompowni przewiduje się budowę przyłącza wodociągowego oraz energetycznego. teren pompowni zostanie ogrodzony (z bramą wjazdową i furtką) i utwardzony kostką brukową. Dojazd do pompowni odbywać się będzie ul. Kościuszki i projektowaną drogą wewnętrzną na działce nr 77/5. Zbiornik pompowni stanowić będzie studnia żelbetowa o średnicy zewnętrznej 2,4 m. Pompownia będzie wyposażona w tłocznię ścieków. W etapie I zaprojektowano: 1. − pompownię podziemną o średnicy studni Dw = 2,0 m, wyposażoną w tłocznię ścieków o pojemności 107 dm3, Qp = 22 m3/h i Hp = 7,91 mH2O, − uzbrojenie: 2. − kanał dopływowy K1 z rur stalowych kwasoodpornych 219,1 x 3,6 mm, 3. − rurociąg tłoczny ścieków RT z rur PE Dz = 110 mm, 4. − kanał rozprężny KR z rur PVC 200 mm ze studnią rozprężną z wylotem zatapialnym, 5. − przyłącze elektryczne zasilające pompownię i układ AKPiA, 6. − przyłącze wodociągowe DN 32 mm, 7. − przyłącze kanalizacji sanitarnej Sp1 z budynku Kościuszki 18 z rur PVC 160 mm. Etap II W etapie II przewiduje się dalszą rozbudowę istniejącej kanalizacji z podłączeniem istniejących i planowanych zabudowań w zlewni projektowanej pompowni PS6Mk oraz budowy kanalizacji deszczowej obsługującej teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej. W Etapie II zaprojektowano: − kanały sanitarne KS1, KS1.1 i KS1.2 z rur kamionkowych DN 200 mm, − kanał deszczowy KD1 z rur PVC 315 mm, − przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN 150 i 200 mm , − przyłącza kanalizacji deszczowej rur PVC 200 mm. Szczegółowe opisy dla etapu I i II zostały zawarte w załączonej dokumentacji projektowej zawierającej między innymi :specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, BIOZ, na którą składa się: 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Miękinia ul. Kościuszki– Plac pod zabudowę mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pompowni ścieków wraz z przyłączami energetycznym i wodociągowym” - Jednostka ewidencyjna 021803_2, Miękinia- obręb Miękinia Nr 0015, działki nr 77/4; 78/1; 77/5; 224/4; 224/3; 275; 240; 237/1; 258/1; 265 wykonaną przez PROJWIK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA SANITARNEGO SP. z o. o 45-819 OPOLE ul. DOMAŃSKIEGO 43, listopad 2015r. 2.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Miękinia ul. Kościuszki– Plac pod zabudowę mieszkaniową. Etap II – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ” - Jednostka ewidencyjna 021803_2, Miękinia- obręb Miękinia Nr 0015, działki nr 77/4; 78/1; 77/5; 224/4; 224/3; 275; 240; 237/1; 258/1; 265 wykonaną przez PROJWIK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA SANITARNEGO SP. z o. o 45-819 OPOLE ul. DOMAŃSKIEGO 43, kwiecień 2016r. Etap III. Etap III obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej drogi, po wcześniejszym wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zamawiający oczekuje zaprojektowanie i wykonanie drogi o następujących parametrach: długość odcinka – około 115 m, szerokość jezdni – 5,5 m, powierzchnia jezdni – 632,5 m2 ( może ulec zmianie),jezdnia wykonana z mas mineralno-bitumicznych o przekroju daszkowym z zachowaniem 2% spadkiem poprzecznym , obustronnym krawężnikiem drogowym, wpięta do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2052D, odwodnienie – za pomocą wpustów ulicznych – wpiętych do wykonanego w etapie II - rurociągu kanalizacji deszczowej. Oczekiwane rozwiązania techniczne i parametry dla projektu:1/ warstwa ścieralna o grubości 4 cm; 2/ warstwa wiążąca o grubości 4cm;3/ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (kamiennego-granitowego) o frakcji 0/31,5 mm, grubość 10 cm;4/ stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 do 5 MPa , grubość 35 cm;5/ obustronny krawężnik betonowy 15x30 cm, wyniesiony, ułożony na ławie betonowej (C 12/15) z oporem 15 cm;6/ odwodnienie - poprzez wpusty uliczne;7/ uzyskanie wszelkich decyzji związanych z budową drogi 8/wykonanie docelowego projektu organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2052D (ul. Kościuszki w Miękini). Opracowana dokumentacja projektowa winna obejmować zestaw opracowań pozwalających na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o rozpoczęciu robót, ustanowionego na rzecz Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy: 1) pozyskanie map do celów projektowych, 2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz.1129), obejmującej: a) projekt budowlano-wykonawczy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, c) kosztorys inwestorski d) informacja BIOZ, e) opisy i rysunki niezbędne do realizacji robót, uzupełnionej szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności wykonania dodatkowych opracowań. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należy: 1) uzgodnić z Zamawiającym projekt budowlano-wykonawczy, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ dokonania zgłoszenia pod względem zastosowanych rozwiązań. Powyższe uzgodnienie będzie sporządzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. Pozytywnie uzgodnienie przez Zamawiającego będzie upoważniało do dalszego kontynuowania prac przez Wykonawcę, 2) pozyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii z pozwoleniem na budowę włącznie – koszt dokonania uzgodnień ponosi Wykonawca, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z : a) pełną obsługą geodezyjną( w tym inwentaryzację powykonawczą w 5 egz.), b) badanie zagęszczenia gruntu, c) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami ( niezbędne odbiory techniczne, próby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych , aprobat technicznych na wbudowane materiały) z niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania, d) ewentualną wypłatę odszkodowań za wszelkie szkody, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, e) uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu robót, f) zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub - w razie konieczności – złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. -Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Publicznych (CPV): KOD CPV NAZWA Główny przedmiot 45000000-7 Roboty budowlane Kody szczegółowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45231300-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2017-03-14
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka