Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Nabór na wolne stanowisko
20 października 2021
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów do pracy w ZUK Sp. z o.o. w Miękini na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych w Jednostce Realizującej Projekt (JRP)

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 18
tel. 71 317-81-66, fax 71 317-81-62 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Prezes
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 18
ogłasza
nabór kandydatów do pracy w ZUK Sp. z o.o. w Miękini na stanowisko
specjalisty ds. organizacyjnych
w Jednostce Realizującej Projekt (JRP)


I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
4. Nieposzlakowana opinia;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6. Wykształcenie wyższe;
7. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zgodne z zakresem zawartym w ogłoszeniu – przynajmniej przez okres 2 lat.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra organizacja pracy;
2. Dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
3. Umiejętność pracy w zespole;
4. Dokładność, staranność, obowiązkowość, systematyczność odpowiedzialność za realizowane zadania;
5. Umiejętność pracy pod presją czasu;
6. Umiejętność opracowywania pism urzędowych i tekstów informacyjnych;
7. Komunikatywność, uprzejmość.

III. Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00;
2. Praca wykonywana na terenie Gminy Miękinia;
3. Bezpośrednia podległość służbowa kierownikowi JRP;
4. Termin rozpoczęcia pracy: 03.01.2022 r.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie obsługi administracyjnej realizowanych w ramach pracy JRP projektów;
2. Sprawozdawczość i monitoring finansowy, w tym przygotowywanie wniosków o płatność projektów;
3. Opracowywanie i prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie prowadzonych spraw, w tym przy użyciu Systemu SL2014;
4. Monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie zgodności z umową o dofinansowanie, z przyjętymi harmonogramami, zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym;
5. Opracowywanie i przekazywanie instytucji zarządzającej, pośredniczącej i wdrażającej informacji i raportów z realizacji projektów, w określonych formatach i terminach;
6. Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi ZUK oraz instytucją wdrażającą, pośredniczącą oraz zarządzającą w zakresie zagadnień związanych z realizacją projektów;
7. Udział w naradach koordynacyjnych (Narady techniczne, Rady Budowy itp.) w toku realizacji dofinansowanych inwestycji;
8. Zapewnienie właściwej popularyzacji i informacji dotyczącej projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu (przygotowywanie notatek prasowych, artykułów, konferencji prasowych, ulotek, broszur itp.) zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
9. Prowadzenie archiwizacji oraz przechowywanie dokumentów JRP w ramach prowadzonych projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi w zakresie archiwizacji dokumentów;
10. Sporządzanie na wniosek Prezesa Zarządu i Kierownika JRP treści pism, notatek służbowych;
11. Inne czynności z zakresu obsługi administracyjnej, a także JRP wynikające ze specyfiki realizowanych projektów.

V. Wymagane dokumenty:
1. Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny podpisany odręcznie.
2. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych.       
4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze etatu wskazanym w ogłoszeniu.
9. Oświadczenie kandydata, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych, która dostępna jest na stronie internetowej www.miekinia-zuk.pl.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 19.11.2021 r. o godz. 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu).
2. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie ZUK Sp. z o.o. w Miękini w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Specjalista ds. organizacyjnych w JRP”.


VII. Inne Informacje
Nabór przebiegać będzie w następujących etapach:
1. Składanie dokumentów aplikacyjnych,
2. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,
3. Selekcja końcowa kandydatów,
4. Sporządzanie protokołu o przeprowadzonym naborze na dane stanowisko,
5. Ogłoszenie wyników naboru.


Prezes Zarządu
Waldemar ReduchMiękinia 20.10.2021 r.
________________________________________________________________________
Uwagi: Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, iż dokumenty aplikacyjne osób ubiegających się o zatrudnienie niewyłonionych w postępowaniu rekrutacyjnym, będą przechowywanie do 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji. Po upływnie tego okresu dokumenty aplikacyjne będą odesłane na wskazany adres kandydata.
Pliki do pobrania:


Stopka