Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ODWIERTÓW UJĘĆ WODY W REJONIE WSI KADŁUB prowadzonego w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 225 000 EURO dla robót budowlanych – Zamówienie sektorowe. Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych(nieobowiązkowe) Nr 510429-N-2018 : 26.02.2018r.. Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.miekinia-zuk.pl : 26.02.2018r. Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń: 26.02.2018r..
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2018-01-26
Treść:Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w dwóch etapach, w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową polegająca na wykonaniu trzech odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub: ETAP I zgodny z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworów badawczo-eksploatacyjnych S1,S2,S3 na potrzeby budowy nowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Kadłub, gmina Miękinia (I etap) autorstwa firmy Geosfera Okruta-Niemczyński S.C. obejmujący: - wykonanie trzech otworów S1, S2, S3 zgodnie z rozdziałem 4.2. oraz załącznikiem nr 8 projektu, - pompowanie pojedynczych otworów zgodnie z rozdziałem 4.5, a w razie konieczności likwidacji otworów zgodnie z rozdziałem 4.7 oraz załącznikiem nr 11. ETAP II zgodny z dodatkiem do projektu prac geologicznych, zawierającym podsumowanie wyników robót geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu robot geologicznych (dodatek po stronie Zamawiającego należy opracować po zakończeniu I etapu - GEOSFERA), obejmujący: - likwidację istniejących nieczynnych otworów hydrogeologicznych dawnego ujęcia PGR tj. otworów numer: 7250069, 7250158,7250159 o głębokościach odpowiednio: 102,5m, 59,5m i 95,5m, średnice otworów (254m-298mm ) - pompowanie zespołowe otworów S1, S2, S3 i ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka