Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

Ograniczenia w funkcjonowaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
13 marca 2020
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 PREZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘKINI z dnia 13 marca 2020r.
Działając na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020r. znak BZ-BOL.68.20.2020.AS wydanego w związku z art.11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zarządzam, co następuje: §1. 1. Wprowadzam ograniczenie bezpośrednich kontaktów pracowników zakładu z odbiorcami naszych usług. 2. Zawieszam wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Zawieszam wykonywanie bezpośrednich odczytów i planowych wymian wodomierzy u odbiorców naszych usług. 4. Składanie i odbiór dokumentacji projektowej ,uzgodnień, wniosków o zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków oraz innych pism związanych z działalnością zakładu, należy realizować drogą listowną lub elektroniczną. 5. Zawieszam przyjmowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców Gminy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Miękini przy ulicy Czystej 3. 6. Rekomenduję kontakt w oparciu o łączność telefoniczną i elektroniczną . 7. Wprowadzam potwierdzenie wykonywanych zleceń ( odbiór ścieków) przez pracowników ZUK-u poprzez wpisanie na karcie zlecenia, jego wykonania z podaniem godziny i minuty oraz podpisem pracownika . 8. Wprowadzam rotacyjny system pracy świadczonej przez pracowników poza miejscem jej stałego wykonywania . §2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 14 marca 2020r. do dnia 28 marca 2020r. §3. Powyższe ograniczenia wynikają z powodu szczególnego znaczenia Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini w zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności i koniecznością wdrożenia działań mających na celu zapobieganiu ewentualnym przypadków unieruchomienia pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z powodu przekroczenia parametrów jakościowych wody lub jej funkcjonowania oraz absencji pracowników przedsiębiorstwa. §4. Zarządzenie obowiązuje wszystkich pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini. §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Stopka