Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów


Menu lewe

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Miękinia (z nieruchomości zamieszkałych) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gdzie?
Miękinia, ul. Czysta 3
Wilkszyn, ul. Miłoszyńska 4

Kiedy?
W każdy wtorek od 9:00 do 13:00
W każdą środę od 15:00 do 19:00
W każdą sobotę od 7:00 do 19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co można oddać na PSZOK od 1 stycznia 2020 roku?
• farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające substancje niebezpieczne;
• lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
• zużyte opony z wyłączeniem opon rolniczych;
• odpady wielkogabarytowe;
• odpady remontowo-budowlane- do 2 ton.
Powyżej 2 ton rocznie na nieruchomość pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów na PSZOK.
• odpady zielone;
• odzież i tekstylia;
• przeterminowane i zużyte leki oraz przeterminowane chemikalia;
• baterie i akumulatorki;
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
• papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
• metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych wielomateriałowe;
• szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
• odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

Pamietaj
Zgodnie z §7 Regulaminu 
1. W PSZOK-u przyjmowane są odpady wymienione w §4 niniejszego regulaminu i w ilości wskazanej w § 5 niniejszego regulaminu i w załączniku nr 3 do regulaminu.

2. Za odpady przyjęte poza ustalony w załączniku Nr 3 do Regulaminu limit obowiązują stawki wskazane w uchwale w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

3. W przypadku stwierdzenia po przyjęciu odpadów:
1) przekroczenia limitów, o których mowa w załączniku Nr 3 do Regulaminu;
2) pochodzenia odpadów z nieruchomości nie objętej gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych, z nieruchomości niezamieszkałej lub z nieruchomości położonej poza gminą Miękinia,
3) pochodzenia odpadów z działalności gospodarczej;
wystawiona zostanie faktura VAT za zagospodarowanie przyjętych odpadów, na co dostarczający odpady (lub zlecający ich dostarczenia) wyraża zgodę.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie PSZOKu obowiązują następujące zasady:
1. Punkt przyjęcia odpadów znajduje się na zewnątrz, przed budynkiem. Na terenie PSZOKu może znajdować się jeden pojazd (wyłączając wozy asenizacyjne).
2. Osoby dostarczające odpady proszone są o podjeżdżanie do wagi zlokalizowanej na PSZOKu i nieopuszczanie pojazdu do momentu wywołania przez pracownika obsługi.
3. Odpady przywiezione do PSZOK muszą być posegregowane tj. odpad wielkogabarytowy (m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy i inne meble np. ogrodowe, deski do prasowania, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki), odpad zielony (m.in. trawa, liście, spady, gałęzie max. dł. 1,5m). Nie ma możliwości segregacji odpadów na terenie PSZOK. Pracownik obsługi PSZOK ma obowiązek odmówić przyjęcia zmieszanych odpadów nadających się do sortowania.
4. Do PSZOK jednym autem może przyjechać maksymalnie 2 osoby.
5. Obowiązuje zakaz wstępu osobom poniżej 18 roku życia.
6. Każdy przebywający na terenie PSZOK ma obowiązek posiadać założoną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki.
Pliki do pobrania:

Stopka