Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2013-11-06
Termin składania ofert:2013-12-16, 10:15
Treść:

Polska-Miękinia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2013/S 215-373287

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktów: Zbigniew Dubniański
55-330 Miękinia
POLSKA
Tel.: +48 713178162
E-mail: zuk@zuk.miekinia.com
Faks: +48 713178166

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zuk.miekinia.com

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem Gminy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Inny: Gospodarka wodno-ściekowa
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Miękinia - miejscowości: Wilkszyn, Brzezina, Lutynia
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie niniejsze składa się z następujących części:
Część nr 1 - Zadanie nr 7 wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn.
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 500 PE - l = 334,7 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 400 PVC- l = 3 309,5m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 15,0 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 1 840,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =289,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 315PE - l = 739,2 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 225PE - l = 5,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 200PE - l = 684,0 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS-1Wk,PS-4Wk, PS-1Br) - n = 3 szt.
Część nr 2 - Zadanie nr 7a wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn. (Ulice: Polna i Błotna).
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 623,5 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 842,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =283,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 125PE- l = 295,5 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS2-Wk) - n = 1 szt.
Część nr 3 - Zadanie nr 8 wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina.
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 315PVC- l = 294,7 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 769,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l = 254,0 m.
Część nr 4 - Zadanie nr 9 wg HRP - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS - Brzezina
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 15,0 m
-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 180 PE- l = 1 863,0 m,
-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 160 PE- l = 5 784,5 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi (P3, P4, P5) - n = 3 szt.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 45232410, 45233200, 45111200, 45231400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie niniejsze składa się z następujących części:
Część nr 1 - Zadanie nr 7 wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn.
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 500 PE - l = 334,7 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 400 PVC- l = 3 309,5m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 15,0 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 1 840,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =289,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 315PE - l = 739,2 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 225PE - l = 5,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 200PE - l = 684,0 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS-1Wk,PS-4Wk, PS-1Br) - n = 3 szt.
Część nr 2 - Zadanie nr 7a wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn. (Ulice: Polna i Błotna).
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 623,5 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 842,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =283,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 125PE- l = 295,5 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS2-Wk) - n = 1 szt.
Część nr 3 - Zadanie nr 8 wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina.
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 315PVC- l = 294,7 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 769,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l = 254,0 m.
Część nr 4 - Zadanie nr 9 wg HRP - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS - Brzezina
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 15,0 m
-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 180 PE- l = 1 863,0 m,
-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 160 PE- l = 5 784,5 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi (P3, P4, P5) - n = 3 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 001 441 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.2.2014. Zakończenie 31.12.2014

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 - Zadanie nr 7 wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn.
1)Krótki opis
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 500 PE - l = 334,7 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 400 PVC- l = 3 309,5m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 15,0 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 1 840,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =289,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 315PE - l = 739,2 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 225PE - l = 5,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 200PE - l = 684,0 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS-1Wk,PS-4Wk, PS-1Br) - n = 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 45232410, 45233200, 45111200, 45231400

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Roboty budowlano-montażowe dla każdej z części zamówienia, będą wykonywane według Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego według FIDIC, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem.
W każdym przypadku występowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ zwrotu [Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne] rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ.
Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2 - Zadanie nr 7a wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn. (Ulica Polna i Błotna).
1)Krótki opis
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 623,5 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 842,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =283,5 m,
-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 125PE- l = 295,5 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS2-Wk) - n = 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 45232410, 45233200, 45111200, 45231400

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Roboty budowlano-montażowe dla każdej z części zamówienia, będą wykonywane według Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego według FIDIC, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem.
W każdym przypadku występowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ zwrotu [Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne] rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ.
Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3 - Zadanie nr 8 wg HRP - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina.
1)Krótki opis
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 315PVC- l = 294,7 m,
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 769,0 m,
-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l = 254,0 m.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 45232410, 45233200, 45111200, 45231400

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Roboty budowlano-montażowe dla każdej z części zamówienia, będą wykonywane według Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego według FIDIC, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem.
W każdym przypadku występowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ zwrotu [Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne] rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ.
Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4 - Zadanie nr 9 wg HRP - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS - Brzezina
1)Krótki opis
Zakres rzeczowy:
-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 15,0 m
-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 180 PE- l = 1 863,0 m,
-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 160 PE- l = 5 784,5 m,
-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi (P3, P4, P5) - n = 3 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 45232410, 45233200, 45111200, 45231400

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Roboty budowlano-montażowe dla każdej z części zamówienia, będą wykonywane według Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego według FIDIC, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem.
W każdym przypadku występowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ zwrotu [Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne] rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium dla każdej z części zamówienia w wysokości:
Część nr 1 120 000,00 (sto dwadzieścia tysięcy złotych)
Część nr 2 50 000,00 ( pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Część nr 3 30 000,00 ( trzydzieści tysięcy złotych)
Część nr 4 30 000,00 (trzydzieści tysięcy złotych)
1.2.Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia, może złożyć wadium o wartości stanowiącej sumę wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań częściowych, jednakże podając w dowodzie zapłaty wartość wadium osobno dla każdej części.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę i siedzibę dającego zlecenie (Wykonawcy),
b) nazwę i siedzibę Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
c) nazwę i siedzibę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji),
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (prawidłową nazwę zamówienia publicznego, którego wadium jest zabezpieczeniem; z treści gwarancji ma wynikać, że zabezpiecza ona ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu),
e) kwotę gwarancji (prawidłową wysokość wadium),
f) termin ważności gwarancji (prawidłowy termin ważności wadium),
g) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezspornie,
h) zobowiązania Gwaranta zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronienie lub
- Wykonawca którego oferta Oferenta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Postanowienia stosuje się odpowiednio do poręczeń.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki dotyczące finansowania zostały zawarte we Wzorze Umowy (Część II SIWZ) odnoszącym się do każdej Części zamówienia.Wzór Umowy zawiera: Akt Umowy, Część I "Warunki Ogólne" tj. WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria,oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, Część II "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.Zamawiający, uznając wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, sporządzonej po wystawieniu i poświadczeniu Świadectwa Płatności w rozliczeniu kwartalnym (kwartał kalendarzowy), na konto bankowe Wykonawcy.Przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie osoby do podpisania oferty. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust .1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, które zostały określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
UWAGA! W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcejWykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Część sprawozdania finansowego tj. Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty – za okres ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w pkt.9.3.c IDW.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.4 ( t.j. dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
a) osiągnęli w każdym z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej:
a.a. dla Części 1 - 5 000 000 PLN,
a.b. dla Części 2 - 2 000 000 PLN,
a.c. dla Części 3 - 1 500 000 PLN,
a.d. dla Części 4 - 1 500 000 PLN,
b) posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej:
b.a. dla Części 1 - 2 000 000 PLN,
b.b. dla Części 2 - 1 000 000 PLN,
b.c. dla Części 3 - 500 000 PLN,
b.d. dla Części 4 - 500 000 PLN,
lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
c.a. dla Części 1 - 2 000 000 PLN,
c.b. dla Części 2 - 1 000 000 PLN,
c.c. dla Części 3 - 500 000 PLN,
c.d. dla Części 4 - 500 000 PLN.
Przy złożeniu oferty na dwie lub więcej części zamówienia posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa podlegają sumowaniu.
c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej:
b.a. dla Części 1 - 2 000 000 PLN,
b.b. dla Części 2 - 1 000 000 PLN,
b.c. dla Części 3 - 500 000 PLN,
b.d. dla Części 4 - 500 000 PLN.
Przy złożeniu oferty na dwie lub więcej części zamówienia wysokość ubezpieczenia podlega sumowaniu.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt. 9 i 10 IDW, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawców na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniany będzie łącznie).
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:1.Dokumenty odnoszące się do warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:1)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,daty i miejsca wykonania - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW, oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;Zgodnie z treścią § 1 ust.4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.231) - Zamawiający wymaga wskazania w Wykazie jedynie wszystkich robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.Dowodami, o których mowa powyżej są:a)poświadczenie oraz b)inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a);W miejsce dowodów – poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.2)pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych;W załączonym do oferty zobowiązaniu należy określić:a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach,w tym w odniesieniu do udostępnianych zasobów wiedzy i doświadczenia, z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.
2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:1)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW;2)oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do IDW;3)pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy zamówień publicznych.W załączonym do oferty zobowiązaniu należy określić:a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu realizacji zamówienia, w tym wskazanie jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2 (t.j. posiadania wiedzy i doświadczenia) – Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał :
Wykonawca składający ofertę na Część 1
a)co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub sieci wodociągowej, o średnicy min.200 mm i długości min.5000m wraz z budową, przebudową lub odtworzeniem nawierzchni ( masy mineralno-bitumiczne) po robotach sieciowych w drogach kategorii KR3 o długości min.500m - realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne*;
b)co najmniej jedną robotę budowlaną, którego przedmiotem było wykonanie, montaż, uruchomienie i odebranie robót budowlanych polegających na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz.
Wykonawca składający ofertę na Część 2
a)co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub sieci wodociągowej, o średnicy min.200 mm i długości min.1000mb wraz z budową, przebudową lub odtworzeniem nawierzchni po robotach sieciowych w drogach realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne*;
b)co najmniej jedną robotę budowlaną, którego przedmiotem było wykonanie, montaż, uruchomienie i odebranie robót budowlanych polegających na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 25 m3/godz.
Wykonawca składający ofertę na Część 3
a)co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub sieci wodociągowej, o średnicy min.200 mm i długości min.1000mb wraz z budową, przebudową lub odtworzeniem nawierzchni po robotach sieciowych w drogach o nawierzchni mineralno-asfaltowej, o długości co najmniej - 500 m realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne*;
Wykonawca składający ofertę na Część 4
a)co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i/lub deszczowej i/lub sieci wodociągowej, o średnicy min.160 mm i długości min.4000 m wraz z budową, przebudową lub odtworzeniem nawierzchni po robotach sieciowych w drogach o długości 500 m - realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne*;
b)co najmniej jedną robotę budowlaną, którego przedmiotem było wykonanie, montaż i odebranie robót budowlanych polegających na budowie 1 szt. pompowni ścieków o wydajności co najmniej 40 m3/godz.
*przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów unii europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska);
Inwestycje te powinny być zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub nie wniesiono sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisów prawa budowlanego wymagane było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Zamawiający uzna również za spełnienie warunku w przypadku, gdy Wykonawca wykonał daną robotę w ramach jednej umowy spełniającą łącznie wszystkie warunki wymienione powyżej.
Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach wyżej wymienionego doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursu NBP opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu<
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka