Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Rozbiórka nasypu przy boisku w Miękini.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2015-01-19
Termin składania ofert:2015-01-26, 09:00
Treść: ZAPYTANIE CENOWE 1.Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. 55-330 MIĘKINIA, UL. WILLOWA 18 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie rozbiórki i likwidacji nasypu wykonanego z popiołów pociepłowniczych przy boisku sportowym w Miękini, ul. Sportowa 2.Parametry techniczne i zakres : 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę nasypu wykonanego z popiołów pociepłowniczych wraz z warstwą humusu i darni. 2. Parametry nasypu: długość 120 m, szerokość 16 m, masa 10710 Mg. Rozbiórkę należy przeprowadzić odcinkami, poprzez ściągnięcie 15 cm warstwy humusu i darni. 3. Zgromadzenie humusu i darni w odległości do 50 m od miejsca robót, 4. Załadowanie czystego popiołu na samochody ciężarowe i przetransportowanie na odległość do 3 km ( droga powiatowa) tj. do miejsca powtórnego wykorzystania. Odzyskany materiał, nie może zawierać humusu i darni ( tj. materiału organicznego). 5. Popiół jest w formie niepylącej. W ofercie należy uwzględnić konieczność rozbiórki części chodnika oraz trawników - w miejscu, w którym będzie wykonywany przejazd samochodami ciężarowym. Do kalkulacji tego elementu robót, należy przyjąć: 1. rozbiórkę i odbudowę chodnika wykonanego z prefabrykowanej kostki brukowej o grubości 6 cm, 2. rozbiórkę i odbudowę obrzeży betonowych wykonanych na ławie betonowej - o długości ok. 60 mb, 3. odbudowę trawników o powierzchni ok. 100 m2, 4. wykonanie i rozebranie, tymczasowej drogi technologicznej o powierzchni ok.100m2, 5. utrzymanie czystości dróg publicznych w miejscu wyjazdu z terenu boiska i wysypu urobku. Dodatkowo: na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia miejsca robót przed możliwością przebywania osób trzecich w trakcie realizacji prac. 3.Termin realizacji zamówienia: 01.02.2015r. – 28.02.2015r. 4.Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć do dnia 26.01.2015r.do godz. 900 w sekretariacie Z.U.K. Sp. z o.o.w Miękini ul. Willowa 18 lub e-mailem na adres bok@miekinia-zuk.pl, 5.Warunki płatności: przelew 30 dni na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru robót. 6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: ROMUALD SIEK i BOGDAN WILCZAK - tel. 71 31 78 162 7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Dopisek na kopercie LIKWIDACJA NASYPU PRZY BOISKU W MIĘKINI
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka