Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Stop dla nielegalnego poboru wody
5 listopada 2021
Prezes Zakładu Usług Komunalnych informuje, że będzie systematycznie przeprowadzał kontrole, w celu stwierdzenia naruszeń urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
W związku z coraz częstszym stwierdzaniem nielegalnego poboru wody oraz samowolnym przeniesieniom  wodomierzy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini informuje, że na podstawie prawnej Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie  art. 7
- osoba reprezentująca przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:
 • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów
 • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo
 • sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci
 • odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu
 • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
Art. 28.1 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
Karze podlega także ten, kto:
 • uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 • nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
 • kto bez uprzedniego zawarcia umowy,o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
 • Karze podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów
 • w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1,000zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.


Stopka