Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia - miejscowość Miękinia Numer ogłoszenia: 109563 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2013-06-12
Termin składania ofert:2013-06-28, 08:00
Treść:

Miękinia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia - miejscowość Miękinia
Numer ogłoszenia: 109563 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.miekinia.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia - miejscowość Miękinia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: -Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia- obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miękinia według poniższej specyfikacji: Obszar I - miejscowość Miękinia obejmuje ulice: ul. Lipowa, odcinek A60-A64 o średnicy kanału 200 mm, długość 85,0 m, odcinek A62-A145 o średnicy kanału 200 mm, długości 18,0m, odgałęzienia o średnicy 160 mm, długość 6,0m, odcinek A63-A153(SR1) o średnicy kanału 200 mm, długości 113,0m, odgałęzienia o średnicy 160 mm, długość 44,0m, odcinek A61-A129 o średnicy kanału 200 mm, długość 15,0 m, odcinek PS-3Mk-B1-B45 o średnicy kanału 200 mm, długości 651,0m, odgałęzienia o średnicy 160 mm, długość 292,5m, odcinek B31-B46 o średnicy kanału 200 mm, długości 31,0m, odcinek B1-B63 o średnicy kanału 200 mm, długości 63,0m, odgałęzienia o średnicy 160 mm, długość 1,5m, odcinek PS-3Mk-SR1(A153) o średnicy kanału 90 mm, długości 679,0m; Przepompownia ścieków PS-3Mk o Q=10 m3/h. Razem Obszar I - długość kanału wynosi 1655,0 m, długość odgałęzień 344,0 m, łączna długość kanału i odgałęzień wynosi 1999,0 m. Obszar II - miejscowość Miękinia obejmuje ulice: ul. Ogrodowa, odcinek A50i-A56 o średnicy kanału 250 mm, długość 165,5 m, odgałęzienia o średnicy 160 mm, długość 4,0m: ul. Kolejowa, odcinek A56-A59 o średnicy kanału 250 mm, długości 97,0m, ul. Pocztowa, odcinek A56-A56.2 o średnicy kanału 200 mm, długości 46,0m, ul. Zaułkowa, odcinek A56.2-A56.7 o średnicy kanału 200 mm, długość 122,8 m, odgałęzienia o średnicy 160 mm, długość 12,3m.Razem Obszar II - długość kanału wynosi 431,3 m, długość odgałęzień 16,3 m, łączna długość kanału i odgałęzień wynosi 447,6 m. Ogółem Obszar I i II - długość kanału i odgałęzień wynosi 2446,6 m. UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.24.00-6, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.06.2013 r. o godz. 8:00.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:w pieniądzu;poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 216, poz. 1824 ze zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej 51 9589 0003 0260 0231 2000 0040. z dopiskiem -Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękini -. Kserokopię dowodu wpłaty zaleca się dołączyć do oferty.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1).w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 2).w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie,by nie było stale związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego -kasa - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 do 14:45. Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- co najmniej jedna robota budowlana, której przedmiot obejmował: budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km wraz wykonaniem minimum 1 przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 10 m3/h. Przy czym Zamawiający wyjaśnia, iż aby ww. warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia był uważany za spełniony:a.prace polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km jak i wykonaniu 1 przepompowni ścieków o wyżej określonej wydajności musiały mieć miejsce w ramach jednej umowy.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi:Specjalista 1 (1 osoba) - Kierownik Budowy - Kierownik Robót Sanitarnych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych, 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 10 m3/h i 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 2 km; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Okres doświadczenia zawodowego uwzględniany przez Zamawiającego musi mieścić się w okresie pomiędzy uzyskaniem uprawnień a terminem składania ofert. .;- Specjalista 2 (1 osoba) - Kierownik Robót Drogowych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Okres doświadczenia zawodowego uwzględniany przez Zamawiającego musi mieścić się w okresie pomiędzy uzyskaniem uprawnień a terminem składania ofert. .- Specjalista 3 (1 osoba) - Kierownik Robót Elektrycznych - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym na co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 10 m3/h posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Okres doświadczenia zawodowego uwzględniany przez Zamawiającego musi mieścić się w okresie pomiędzy uzyskaniem uprawnień a terminem składania ofert. .UWAGA ! Posiadane przez w/w Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006 r., poz. 578).Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm.).UWAGA!: Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia powinny władać językiem polskim (w innym przypadku Wykonawca musi zapewnić w ramach zatrudnionego przez niego personelu stałą obsługę tłumacza).UWAGA!: Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ;b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych wynosiło co najmniej 20 pracowników oraz liczba personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 3 osoby.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 (trzy miliony) zł.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jego średni roczny obrót wyniósł nie mniej niż 5 (pięć) mln zł (przez pojęcie -obrotu- należy rozumieć przychód netto ze sprzedaży towarów i usług); W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ona badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu polegający na braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, które zostały określone w art. 24. ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony Formularz Oferty wraz z Załącznikiem 1A. 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.3.Dowód wniesienia wadium. Również w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku: a. rozszerzenia lub zmiany zakresu Robót oraz ewentualnie związana z tym zmiana wynagrodzenia w przypadku zastosowania udostępnionego na rynku postępu technicznego w okresie realizacji Robót, zmiany technologii robót związanej z postępem technicznym , b.zmiana zakresu Umowy w przypadku zmiany przepisów powodującej konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej lub uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,c.zmiana przedmiotu Umowy w przypadku wycofania z produkcji zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub materiałów,d.zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nieprzewidzianych utrudnień realizacji robót w istniejącym obiekcie lub wystąpienia siły wyższej. e.zmiana przedmiotu Umowy i ewentualnie związana z tym zmiana wynagrodzenia w przypadku kolizji między elementami wykonywanych robót a niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, lub występowanie niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, szkód górniczych, odkrycie obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód, w tym decyzji osób trzecich, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami; f.zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk.miekinia.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul.Willowa 18, 55-330 Miękinia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 08:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18 , 55-330 Miękinia, Polska, w sekretariacie położonym na piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wynik postępowania: Miękinia , dnia 10 lipca 2013r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr JRP.271.19.2013. Prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na wykonanie: „Budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia – „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” – miejscowość Miękinia ” Numer ogłoszenia BZP : 109563-2013; data zamieszczenia : 12.06.2013. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy wybrano do realizacji ww. zamówienia ofertę nr 1- firmy : Nazwa i adres wybranego Wykonawcy OFERTA NR 1 Konsorcjum firm: LIDER Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. Ul. Poniatowskiego 25 59-400 JAWOR PARTNER Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” Sp. z o.o. Sady Dolne 16 59-420 BOLKÓW Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.00 w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena” W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Na podstawie art.94 ust.1 pkt.1 lit. a, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający informuje ,że w terminie trzech dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – zostanie zawarta umowa z wybranym oferentem. Prezes Zarządu Romuald Siek
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka