Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł: ZUK Sp. z o.o. w Miękini - ogłasza drugi przetarg nieograniczony na realizacje zamówienia pn.„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Nr telefonu:71-317-81-66
E-mail:bok@miekinia-zuk.pl
Data wprowadzenia:2018-03-20
Termin składania ofert:2018-04-06, 08:45
Treść:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU prowadzonego w TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 443 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 548 000 EURO dla robót budowlanych – Zamówienie sektorowe.
Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych(nieobowiązkowe) Nr 534126-N-2018 : 20.03.2018r..
Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.miekinia-zuk.pl : 20.03.2018r.
Data zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń: 20.03.2018r..
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, faks 71 39 78 466.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia-zuk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wykonanie odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub ”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową polegająca na wykonanie trzech odwiertów ujęć wody w rejonie wsi Kadłub, realizowaną w dwóch etapach: ETAP I zgodny z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworów badawczo-eksploatacyjnych S1,S2 na potrzeby budowy nowego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Kadłub, gmina Miękinia (I etap) autorstwa firmy Geosfera Okruta-Niemczyński S.C. obejmujący: - wykonanie dwóch otworów S1, S2 zgodnie z rozdziałem 4.2. oraz załącznikiem nr 8 projektu, - pompowanie pojedynczych otworów zgodnie z rozdziałem 4.5, a w razie konieczności likwidacji otworów zgodnie z rozdziałem 4.7 oraz załącznikiem nr 11. ETAP II zgodny z dodatkiem do projektu prac geologicznych, zawierającym podsumowanie wyników robót geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu robot geologicznych (dodatek po stronie Zamawiającego należy opracować po zakończeniu I etapu - GEOSFERA), obejmujący: - likwidację istniejących nieczynnych otworów hydrogeologicznych dawnego ujęcia PGR tj. otworów numer: 7250069, 7250158,7250159 o głębokościach odpowiednio: 102,5m, 59,5m i 95,5m, średnice otworów (254m-298mm ) - pompowanie zespołowe otworów S1, S2 i ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
II.1.5) Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Publicznych (CPV):
KOD CPV NAZWA
Główny przedmiot 45.26.22.20 Wiercenie studni wodnych
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Termin wykonania – Etap I i II – cztery miesiące od dnia podpisania umowy.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 10.000,00 złotych pod rygorem wykluczenia z postępowania.
2.Wadium należy wnieść do dnia składania ofert, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew do dnia składania ofert, tj. do dnia 06.04.2018 r. do godziny 08:40.
3.Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, gwarancjach bankowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, na podstawie art. 6 „b” ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 r. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 66, poz. 596 i nr 216, poz. 1824 ze zmianami), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych.
4.W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej nr 85 9589 0003 0260 0231 2000 0010 przed terminem składania ofert.
5.W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu dołączyć do koperty wraz z ofertą, jednak jako osobny dokument, a kopię spiąć lub zszyć z ofertą. Warunki, które winna spełniać gwarancja lub poręczenie przedstawiane na zabezpieczenie wadium zamieszczono w SIWZ
III.2) ZALICZKI - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 4 ust.1 Regulaminu dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku zawarty w SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia warunku, Wykonawca musi oświadczyć, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie z dopuszczeniem do użytkowania, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie :
• - studni głębinowej o głębokości minimum 90 m.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku zawarty w SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku zawarty w SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku zawarty w SIWZ).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku zawarty w SIWZ.
III.4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 4 ust.1. Regulaminu, w ofercie należy oświadczyć i załączyć:
1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 4 ust.1. Regulaminu, (treść w załączniku nr 2 )
1.2. Oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, robót w zakresie niezbędnym do wykazania (treść w załączniku nr 2 )
1.3. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia(treść w załączniku nr 2 )
1.4. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia – (treść w załączniku nr 2 )
1.5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia (treść w załączniku nr 2 ).
1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego niż Krajowy Rejestr Sądowy i z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Nie jest konieczne załączanie do oferty odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem – odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.4 ust. 1 Regulaminu składa, co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
IV: PROCEDURA
IV.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena – 100%
IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.
V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
V.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miekinia-zuk.pl
V.2)Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ,ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia.
V.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2018r., godzina 08:45, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, sekretariat I piętro.
V.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
VI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości tj. 5% ceny ofertowej w formie określonej w SIWZ.
VII. ZAWARCIE UMOWY
1. Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy , stanowiącym załącznik nr 3 i 3a do SIWZ. W jej treści podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.
2. Warunkiem dokonania zmiany zapisów umowy, wymagana jest zgoda obu stron, wyrażona na pisemnie pod rygorem nieważności.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka