Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia Numer ogłoszenia: 127265 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
Kategoria:Przetarg ograniczony
Data wprowadzenia:2013-06-28
Termin składania ofert:2013-07-15, 10:00
Treść:Miękinia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia Numer ogłoszenia: 127265 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.miekinia.com I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia -Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn o długości 10,58 km oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina o długości 7,66 km, w zakresie umożliwiającym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia nr POIS.01.01.00-00-340/12 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W skład niniejszego zamówienia wchodzą następujące zadania:Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn.Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina,Zadanie 3 - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS - Brzezina.Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn. Zakres rzeczowy:-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 500 PE - l = 334,7 m,-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 400 PVC- l = 3 309,5m,-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 250PVC - l = 638,5 m,-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC- l = 2 682,0 m,-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =573,0 m,-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 315PE - l = 739,2 m,-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 225PE - l = 5,5 m,-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 200PE - l = 684,0 m,-łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 125PE- l = 295,5 m,-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków tłocznie (PS-1Wk,PS2-Wk,PS-4Wk, PS-1Br) - n = 4 szt.Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina.Zakres rzeczowy:-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 315PVC- l = 294,7 m,-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 769,0 m,-łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l = 254,0 m. Zadanie 3 - Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS - Brzezina Zakres rzeczowy:-łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200PVC - l = 15,0 m-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 180 PE- l = 1 863,0 m,-łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 160 PE- l = 5 784,5 m,-łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi (PS3, PS4, PS5) - n = 3 szt.Roboty budowlano-montażowe będą wykonywane według Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego według FIDIC, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) - wydawnictwo SIDIR oraz zgodnie z polskim prawem.W każdym przypadku występowania w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ zwrotu [Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne] rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ, która zostanie przesłana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.14.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert, zobowiązani są zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 300.000,00 PLN III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2a do Instrukcji przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku I. Minimalne wymogi do spełnienia przez Wykonawców w odniesieniu do ich kwalifikacji: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać następujące warunki: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej a)jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie i odebranie robót budowlanych z zakresu gospodarki ściekowej, obejmujące następujący zakres rzeczowy:-budowę, przebudowę lub rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km,-otworzenie nawierzchni drogowych asfaltowych po robotach budowlanych o łącznej powierzchni co najmniej 15 tys. m2,-budowę co najmniej 2 szt. przepompowni sieciowych, w tym jedna o wydajności minimum 60 m3/godz., o wartości łącznie co najmniej 10 mln zł netto,b)jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie i odebranie robót budowlanych polegających na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz. Inwestycje te powinny być zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub nie wniesiono sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisów prawa budowlanego wymagane było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy.Zamawiający uzna również za spełnienie warunku w przypadku, gdy Wykonawca wykonał daną robotę w ramach jednej umowy spełniającą łącznie wszystkie warunki wymienione powyżej. Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach wyżej wymienionego doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursu NBP opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. II. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 3 do Instrukcji przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;W wykazie należy ująć tylko te roboty budowlane, które Zamawiający ma wziąć pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawcę określonych w pkt. III.3.2) oraz przy wyborze wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert zgodnie z pkt. IV.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej (załącznik nr 3 do Instrukcji przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. UWAGA ! Zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 .02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, wykonanie robót budowlanych zgodnie zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). III. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w postępowaniu w ramach Kryterium podmiotowego nr 1 Wiedza i doświadczenie dokonana będzie systemem spełnia - nie spełnia W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne wiedza i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2a do Instrukcji przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia - nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku I. Minimalne wymogi do spełnienia przez Wykonawców w odniesieniu do ich kwalifikacji: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać następujące warunki: 1. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby / podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a. Kierownik Budowy - Ekspert nr 1 - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1/ wykształcenie techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej, adekwatnie do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2/ przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3/ co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w swojej specjalności na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru, w tym co najmniej raz na stanowisku kierownika budowy, 4/ doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polegającymi na przebudowie, budowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej na minimum jednej inwestycji infrastrukturalnej o długości co najmniej 10 km i wartości robót co najmniej 10 mln zł netto, 5/ doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami polegającymi na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz, b. Kierownik Robót Drogowych - Ekspert nr 2 - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1/ co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami drogowymi na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 2/ doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót polegających na budowie dróg, 3/ uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 4/ przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego c. Kierownik Robót Elektrycznych - Ekspert nr 3 - niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1/ co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót elektrycznych, 2/ doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót polegających na budowie sieci i instalacji elektrycznych i AKPiA, 3/ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 4/ przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. d. Specjalista ds. rozliczeń - Ekspert nr 4 - jedna osoba do wykonywana obmiarów (obmiarowiec) posiadająca następujące kwalifikacje i doświadczenie: 1/ minimum 4-letnia praktyka zawodowa w rozliczaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 2/ praktyka w pracy na podobnym stanowisku (tj. specjalisty ds. rozliczeń przy wykonywaniu obmiarów, kosztorysów, zestawień kosztów i w kontroli kosztów robót instalacyjno- inżynieryjnych, budowlano-konstrukcyjnych, elektrycznych i AKPiA oraz robót drogowych) przy realizacji zakończonej inwestycji budowlanej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne o wartości robót nie mniejszej niż 10 mln PLN netto 3/ znajomość procedur FIDIC oraz doświadczenie w rozliczaniu środków z Funduszy Unijnych Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku, gdy kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy. Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego należy liczyć do dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. , nr 63, poz. 394) Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji eksperta, o których mowa w niniejszym punkcie przez 1 osobę. Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach wyżej wymienionego doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursu NBP opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. W każdym przypadku występowania w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ zwrotu Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa krajowego np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska). II. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 4, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p. wg załączonego wzoru - załącznik nr 7. 3) dla każdej z osób wymienionych w załączniku nr 4 należy złożyć życiorys przygotowany wg załączonego wzoru - załącznik nr 5, zawierający informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 6), III. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w postępowaniu Kryterium podmiotowego nr 3 Potencjał kadrowy dokonana będzie systemem spełnia - nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku I. Minimalne wymogi do spełnienia przez Wykonawców w odniesieniu do ich kwalifikacji: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać następujące warunki: znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1) PRZYCHODY - Wykonawca osiągnął w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnioroczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 10 mln PLN dla każdego roku obrotowego. (warunek dot. zdolności ekonomicznej) 2) PŁYNNOŚĆ - Wykonawca osiągnął, w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych przed upływem terminu złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) rozumiany, jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych nie mniejszy niż 1,5 dla każdego roku (warunek dot. zdolności ekonomicznej) 3) ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA - posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 6 mln PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 mln PLN. (warunek dot. zdolności finansowej) 4) UBEZPIECZENIE - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, co najmniej na kwotę 10 mln PLN. (warunek dot. zdolności ekonomicznej) II. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Wykonawca złoży: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku 1-2 PRZYCHODY i PŁYNNOŚĆ Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć bilans i rachunek zysków i strat stanowiący część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży, a w szczególności kopie zeznań podatkowych PIT - za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, (Dla warunku PRZYCHODY Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wykazane w poz. A rachunku zysków i strat) 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 3) W celu potwierdzenia warunku UBEZPIECZENIE Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III. Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w postępowaniu Kryterium podmiotowego nr 4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa dokonana będzie systemem spełnia - nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, z wyjątkiem warunku dotyczącego wskaźnika bieżącej płynności finansowej, który musi spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tych warunków. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie W wykazie należy ująć tylko te roboty budowlane, które Zamawiający ma wziąć pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawcę określonych w pkt. III.3.2) oraz przy wyborze wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert zgodnie z pkt. IV.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub do oferty odpisu z właściwego rejestru; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 1.Zamawiający do składania ofert zaprosi maksymalnie 5 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i niepodlegających wykluczeniu z postępowania. 2.Jeżeli Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa liczba, to wówczas Zamawiający zaprosi do składania tych 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana poprzez przyznanie wnioskom punktów następnie zostanie stworzona lista rankingowa. 4.Sposób dokonania oceny kryterium podmiotowego nr 1 Wiedza i doświadczenie: a) Zamawiający przyzna Wykonawcy za każdą zrealizowaną dodatkowo robotę budowlaną z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km każda - 1 punkt, nie więcej jednak niż 5, zgodnie z następującą formułą: 1) za 1 dodatkową robotę budowlaną z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km - 1 punkt ,2) za 2 dodatkowe roboty budowlane z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km każda - 2 punkty, 3) za 3 dodatkowe roboty budowlane z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km każda - 3 punkty, 4) za 4 dodatkowe roboty budowlane z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km każda - 4 punkty, 5) za 5 dodatkowych robót budowlanych z zakresu budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 10 km każda - 5 punktów. b) Zamawiający przyzna Wykonawcy za każdą zrealizowaną dodatkowo robotę budowlaną polegająca na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz - 1 punkt, nie więcej jednak niż 3, zgodnie z następującą formułą: 1) za 1 dodatkową robotę budowlaną polegająca na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz - 1 punkt ,2) za 2 dodatkowe roboty budowlane polegająca na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz każda - 2 punkty, 3) za 3 dodatkowe roboty budowlane polegająca na budowie tłoczni ścieków o wydajności co najmniej 200 m3/godz każda - 3 punkty, 5.Sposób dokonania oceny kryterium podmiotowego nr 4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa: a)w kryterium PRZYCHODY - Zamawiający przyzna Wykonawcy za każde następne 5 mln PLN średnich rocznych przychodów netto ze sprzedaży ponad wymagania minimalne określone w pkt. III.3.5) -Sytuacja ekonomiczna i finansowa- ppkt. I.1 (tj. powyżej 10 mln netto) Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką może zostać przyznana Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium wynosi max. 5 pkt ,b)w kryterium PŁYNNOŚĆ - Zamawiający przyzna Wykonawcy za każdy wzrost średniorocznego wskaźnika płynności bieżącej (current ratio) rozumiany jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych o 0,1 pkt ponad wymagania minimalne określone w pkt. III.3.5) -Sytuacja ekonomiczna i finansowa- ppkt. I.2) (tj. powyżej 1,50) Wykonawcy przyznany zostanie 1 pkt. Maksymalna ilość punktów jaką może zostać przyznana Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium wynosi max. 10 pkt. c) w kryterium ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA - Zamawiający przyzna Wykonawcy za każdy następny 1 milion PLN posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy ponad wymagania minimalne określone w pkt. III.3.5) -Sytuacja ekonomiczna i finansowa-, ppkt. I.3) (tj. powyżej 6 mln PLN) przyznany zostanie 1 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką może zostać przyznana Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium wynosi max. 5 pkt 6. Wykonawca za spełnienie wymagań podmiotowych, określonych przez Zamawiającego może otrzymać maksymalną ilość punktów równą 28, w tym za: a) Kryterium podmiotowe nr 1 - Wiedza i doświadczenie - 8 punktów b) Kryterium podmiotowe nr 2 - Potencjał techniczny - 0 punktów - z uwagi na ocenę spełnia - nie spełnia c) Kryterium podmiotowe nr 3 - Potencjał kadrowy - 0 punktów - z uwagi na ocenę spełnia - nie spełnia d) Kryterium podmiotowe nr 4 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa - 20 punktów 7. Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania, wg następującego wzoru: Ocena punktowa wniosku = suma wszystkich otrzymanych punktów. 8. W sytuacji, kiedy więcej niż 5 wykonawców uzyska taką samą ilość punktów lub na piątym miejscu z taką samą ilością punktów ( = oceną) znajdzie się więcej niż jeden wykonawca - o kolejności w rankingu zadecyduje kryterium podmiotowe nr 4 - Sytuacja ekonomiczna i finansowa (PŁYNNOŚĆ) tj. średnioroczna wartość wskaźnika płynności bieżącej (current ratio) jaką Wykonawca osiągnął w ostatnim roku obrotowym przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Im większa wartość wskaźnika od wymaganego minimum, tym wyższa lokata wykonawcy w rankingu. Łączna liczba zaproszonych Wykonawców wyniesie 5. 9. W przypadku braku możliwości wyłonienia 5 Wykonawców wg. Kryterium PŁYNNOŚĆ, Zamawiający weźmie pod uwagę kryterium podmiotowe nr 1 - Wiedza i doświadczenie Zamawiający wybierze tych Wykonawców lub tego Wykonawcę, który wykaże zrealizowane roboty budowlane dla zadań o największej długości sieci kanalizacyjnej łącznie dla wszystkich zadań wymienionych w załączniku nr 3, które Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku udziału. Zamawiający zsumuje wszystkie długości wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej (w tym kanalizacja grawitacyjna i rurociągi tłoczne wraz z odgałęzieniami i przyłączami). Następnie utworzy listę rankingową Wykonawców wg długości wykonanej sieci kanalizacyjnej i do udziału w postępowaniu zaprosi tych Wykonawców, którzy uzyskają najwyższe lokaty w rankingu. Łączna liczba zaproszonych Wykonawców wyniesie 5. 10. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu (to jest 5) - Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy (warunki zmian zostały określone w SIWZ w Tomie II Kontrakt, która zostanie przesłana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert). Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz zasad ogólnych rządzących ustawą. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul.Willowa 18, 55-330 Miękini.Wniosek o przesłanie SIWZ z pełnymi danymi adresowymi firmy - należy kierować na fax nr 048-713178162.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul.Willowa 18, 55-330 Miękini w sekretariacie - I piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamówienie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina realizowane jest w ramach projektu pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia o numerze POIS.01.01.00-00-340/12, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-340/12-00 2.Zamawiający na stronie internetowej http://zuk.miekinia.com zamieścił Instrukcję przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz ze wzorami załączników:1.Załącznik nr 1 Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.2.Załącznik nr 2a Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.3.Załącznik nr 2b Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.4.Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót. 5.Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.6.Załącznik nr 5 Wzór informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wskazanych w wykazie osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.7.Załącznik nr 6-Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 8.Załącznik nr 7-Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.Termin zakończenia umowy - 31.01.2015 rok. 4.Termin wykonania zamówienia obejmuje: a.Czas na Ukończenie Robót (klauzula 1.1.3.3) dla każdego z Odcinków (Zadań) 31.10.2014 r. b.Okres Zgłaszania Wad (klauzula 1.1.3.7), który dla każdego z Odcinków (Zadań) oznacza okres rozpoczynający się od daty wydania Świadectwa Przejęcia każdego z Odcinków i kończący się z upływem 3-ch miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego z Odcinków 5.Okres rękojmi za wady w robotach dla każdego z Odcinków oznacza okres 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego z Odcinków 6.Okres gwarancji dla każdego z Odcinków oznacza okres 36 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego z Odcinków. 7.Termin zakończenia umowy, o którym mowa w ust. 3 może zostać przez Zamawiającego wydłużony stosownie do rzeczywistego zakończenia okresu zgłaszania wad. 8.Wyjaśnienia treści wniosków 1) Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 2) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 9.Sprawdzanie powiązań kapitałowych 1) Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 3) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. 10.Sprawdzanie wiarygodności 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny wniosków wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 2) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 11. Weryfikacja zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia 1) Zamawiający w toku oceny wniosków, na podstawie przełożonego wniosku wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zweryfikuje zdolność Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. 2) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp. 12. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Formę pisemną dochowuje się poprzez osobiste złożenie dokumentu w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. Willowa 18 w Miękini albo przesłanie listu poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu oryginału dokumentu na wskazany wyżej adres.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka