Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Budowa sieci wodociągowych wraz z pompownią wody czystej w miejscowości Wilkszyn Numer ogłoszenia: 3638 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2016-01-05
Termin składania ofert:2016-01-21,
Treść:SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia-zuk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowych wraz z pompownią wody czystej w miejscowości Wilkszyn. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowana inwestycja dotyczy doprowadzenia wody z Wrocławia w celu zaspokojenia potrzeb perspektywicznych Gminy Miękinia w zakresie zaopatrzenia w wodę i obejmuje realizację robót w niżej wyspecyfikowanych branżach: I. BRANŻA SANITARNA -Budowa odcinków sieci wodociągowej. Dostawa wody z sieci wodociągowej miasta Wrocławia realizowana będzie rurociągiem Dz225 mm. Do granicy z gminą Miękinia rurociąg dosyłowy realizowany będzie przez MPWiK Wrocław. Dalszy ciąg zadania obejmuje budowę : 1) rurociągu Dn 225 mm od granicy miasta Wrocław do pompowni i zbiorników na terenie działki nr 594/1 w obrębie Wilkszyn,2) pompownię wody czystej i zbiorników wyrównawczych na terenie działki nr 594/1 w obrębie Wilkszyn,3) odcinka sieci wodociągowej Dn 160 mm do przyszłego połączenia z planowaną siecią wodociągową na terenie miejscowości Wilkszyn (ulica Miłoszyńska), 4) odcinka sieci wodociągowej Dn 160 mm do połączenia z istniejąca sieci wodociągową Dz160 w ulicy Miłoszyńskiej w rejonie istniejącej stacji zlewczej nieczystości płynnych (ulica Miłoszyńska/Polna).Woda doprowadzona z Wrocławia rurociągiem Dn225 mm, trafi do pompowni wody czystej ze zbiornikami wyrównawczymi poprzez projektowane odcinki sieci wodociągowej. Pompownia wody przetłaczać będzie wodę do istniejącej sieci wodociągowej dwoma odrębnymi przewodami Dz160 mm w kierunku ulicy Marszowickiej i Polnej. Zaprojektowano 2 bliźniacze zbiorniki o konstrukcji żelbetowej o pojemności 175m³ każdy, łączna pojemność wyniesie więc 350 m³. Przyjęto pompownie kontenerową o wymiarach w planie 6m x 6m i wysokości 2,9 m. Zbiorniki i pompownia zlokalizowano na działce gminnej nr 594/1 w Wilkszynie, przy ulicy Miłoszyńskiej 4.Zaprojektowano kontenerową pompownię wody o wymiarach w planie 6,0m x 6,0m, z automatycznym zestawem pompowym, którego działanie oparte będzie na stabilizacji ciśnienia na rurociągu tłocznym. Kontener pompowni ma być dostarczony i zamontowany jako kompletny obiekt, ustawiony na przygotowanym fundamencie. Obliczeniowe parametry pompowni wynoszą : Qmaxd=1000 m³/d = ok. 35 l/s; Hp= 5,8 bar. W kontenerze pompowni zaprojektowano pomieszczenie chlorowni, szafy sterowniczej, pomieszczenie WC z umywalką oraz halę pomp. W hali pomp umieszczony będzie zestaw pompowy, wodomierz i stanowisko do prac eksploatacyjnych. Teren pompowni i zbiorników będzie ogrodzony, przewidziano drogę dojazdową z miejscami postojowymi i niewielkim placem manewrowym o nawierzchni z kostki betonowej. Wjazd na teren obiektu poprzez bramę wjazdowa szerokości 4,0 m z furtką o szerokości 0,9 m. Pompownia wyposażona będzie w monitoring zgodny z systemem obecnie obsługującym obiekty technologiczne ZUK Sp. z o.o. w Miękini. Do projektowanej pompowni doprowadzona będzie energia elektryczna zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, wydanymi przez Tauron Rejon Dystrybucji w Środzie Śląskiej. Planowane zapotrzebowanie energii ok. 39 kW. Przewidziano automatyczną pracę pompowni poprzez stabilizację zadanego ciśnienia na rurociągu tłocznym, zestaw pompowy zaopatrzony będzie w czujnik obecności wody, stanowiący zabezpieczenie przed suchobiegiem. Praca pompki chloratora sterowana będzie zależnie od wskazań wodomierza, zainstalowanego wewnątrz pompowni. Dopływ wody do zbiorników sterowany będzie zależnie od poziomu wody w zbiornikach poprzez przepustnice z napędem pneumatycznym, umieszczone w kontenerze pompowni. II. BRANŻA KONSTRUKCYJNA-Zbiorniki zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, wykonane z betonu klasy C25/30 o wodoszczelności W6. Stal zbrojeniowa A-IIIN. Płyta stropowa o grubości 20cm zostanie monolitycznie powiązana ze ścianami. Przejścia rurociągów przez ściany typu PS. Uszczelnienia przejść przyjęto łańcuchami uszczelniającymi. Pod płytami dennymi podkłady grubości 10cm z betonu klasy C8/10 zatartego na gładko oraz izolacja pozioma z jednej warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej. Izolacja zabezpieczona warstwą betonu C8/10 o grubości 5 cm. Na płycie dennej spadki w kierunku studzienki spustowej wykonane z betonu C16/20. Na stropie paroizolacja z jednej warstwy folii budowlanej, oraz izolacja termiczna grubości 8-13cm ze styropianu FS20. Na styropianie beton spadowy C12/15, zbrojony przeciwskurczowo prętami ø6 ze stali A-I, oraz izolacja z dwóch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej. Izolacja termiczna ścian od poziomu płyty fundamentowej do wysokości 30cm ponad poziom terenu, płytami grubości 5cm ze styroduru, a powyżej płytami grubości 5cm ze styropianu. Od poziomu 0,1m poniżej terenu ocieplenie ścian otynkowane masą tynkarską na siatce w włókna szklanego. Do wysokości 0,3m zastosować tynk cokołowy, powyżej tynk mineralny drobnoziarnisty. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,5mm. Właz do zbiornika 80x80x50cm, ocieplony z wypełnieniem przykrycia płytą warstwową. Właz przystosowany do mocowania na dachu płaskim. Wszystkie elementy stalowe, tj. drabiny wewnętrzne, pomosty do obsługi zaworów, drabiny zewnętrzne oraz barierki wykona ze stali nierdzewnej OH18N9. Szczeble drabin przeciwpoślizgowe z podwójnym rzędem otworów, ze stali nierdzewnej.III. BRANŻA DROGOWA-W ramach projektu przewidziano wybudowanie zjazdu z drogi gminnej niepublicznej o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz drogę dojazdową wzdłuż projektowanych instalacji długości ok. 60,0m oraz 5 mp do parkowania prostopadłego dla samochodów osobowych. Zjazd będzie posiadał szer. 5,0m z promieniami wyokrąglającymi R=5,0m.Dla powierzchni komunikacyjnych zaprojektowano nawierzchnię o następującym układzie warstw: Drogi i place wewnętrzne: kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 gr. 15 cm, pospółka gr. 30 cm.Chodniki: kostka betonowa szara gr. 6 cm, miał kamienny 0/5 gr. 3 cm, pospółka gr. 20 cm. Obramowanie nawierzchni jezdnych stanowi krawężnik bet. 12x25cm, posadowiony na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm. Obramowanie chodników stanowi obrzeże bet. 6x20 cm na ławie bet. C8/10 gr. 10 cm. Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano na przekrojach konstrukcyjnych.Ogrodzenie: przewiduje się wykonanie ogrodzenia z ocynkowanej siatki drucianej na cokole betonowym (prefabrykowanym). Grubość drutu siatki 3,2 mm. Oczka 5 x 5 cm. Słupki metalowe zakończone kapturami ochronnym. Długość: 140 mb wraz z jedną furtką i bramą. IV. BRANŻA ELEKTRYCZNA Z ELEMENTAMI AKPiA-Opracowanie obejmuje: złącze kablowo-pomiarowe, zewnętrzne linie zasilające, wewnętrzne linie zasilające, szafka sterownicza pompowni.Zasilanie pompowni będzie się odbywać linią kablową typu YKY 5x16 z szafki kablowej typu ZK3a po przez wolnostojącą szafkę pomiarową zainstalowaną bezpośrednio przy złączu kablowym do rozdzielnicy głównej pompowni. Rozdzielnica główna pompowni będzie zainstalowana w kontenerowej pompowni wody. Z rozdzielnicy będą zasilane i sterowane wszystkie urządzenia pompowni razem z oświetleniem terenu.Złącza kablowo-pomiarowe oraz ich zasilanie jest ujęte zgodnie z warunkami przyłączenia w części wykonywanej przez TAURON. W opracowaniu wykonawcy jest tylko ujęte zabezpieczenie, typ rozliczeniowego pomiaru i typ kabla zasilającego pompownię.Kablowe linie zasilające i sterownicze zostaną ułożone w ziemi w piaskowej podsypce na głębokości 0,7 m. pod jej powierzchnią. W przypadku kolizji linii z drogą lub urządzeniami podziemnymi - kable należy chronić w rurach ochronnych. Kable układane na słupie linii napowietrznej do złącz kablowo-pomiarowych montowanych na słupach dla pompowni nr 1 i 2 należy chronić w rurach ochronnych od szafy do głębokości 0,5 m. pod powierzchnią ziemi.Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pompowni zostanie dostarczana razem z kontenerową pompownią wody, instalacjami zasilającymi i sterowniczymi. W projekcie przewidziano tylko ich zasilanie. Rozdzielnica pompowni będzie ustawiona na bocznej ścianie kontenera. Oświetlenie terenu będzie się odbywać za pomocą słupów parkowych oraz opraw zainstalowanych bezpośrednio na kontenerze pompowni.Jako dodatkową ochronę przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie. Układ sieci zasilającej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a sieci zalicznikowej TN-S.Zakres rozwiązań w zakresie automatyki obejmuje: projekt obwodów AKPiA, na węzłach instalacji technologicznej, projekt układów telemetrycznych, projekt układów sterowania napędami elektrycznych we współpracy z urządzeniami zasilającymi (elementy rozdzielnic).Głównym składnikiem systemu automatyki jest sterownik PLC, będzie on realizował sterowanie procesem technologicznym według zaimplementowanego algorytmu sterującego.Sterownik PLC zrealizowany zostanie w oparciu o procesor wyposażony w dotykowy panel i porty komunikacje służące do przesyłania danych to systemu nadrzędnego znajdującego się w bazie ZUK Miękinia. Jako wejścia i wyjścia sterownika zastosowano 32-dwu punktowe moduły. Moduły I/O zabudowane zostaną w szafie SZP. Moduły te przeznaczone są do obsługi opomiarowania i sterowania instalacją technologiczną.V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INWESTYCJI -Sieci wodociągowe: - Sieć wodociągowa Dz225 PE100 SDR17; L=727,23 mb - Sieć wodociągowa Dz160 PE100 SDR17; L=845,27 mb - Hydranty p.poż. DN80 nadziemne - 6 kpl ; Rurociągi międzyobiektowe i przewody pozostałe -Sieć wodociągowa Dz225 PE100 SDR17; L=27,62 mb -Sieć wodociągowa Dz160 PE100 SDR17; L=50,36 mb;-Rurociągi spustowe Dz160 PCW; L=16,4 mb;-Rurociągi przelewowe Dz200 PCW; L=19,56 mb;-Kanał spustowo-przelewowy Dz250 PCW SN8; L=159,49 mb;-Przyłącze kanalizacji sanitarnej Dz160 PCW SN8: L=66,52 + 4,45 = 70,79 mb, Dz110 PCW SN8: L=66,52 + 4,45 = 10,00 mb;-Odwodnienie pompowni Dz200 PCW : L=8,6 mb;- Odpływ do studni neutralizacyjnej Dz160 PCW ; L=3,3 mb .Obiekty :- Pompownia kontenerowa o wymiarach 6mx6m pompowni z zestawem pompowym w układzie 3+1 o parametrach: Qp =36 l/s, Hp= 5,8 bar przy poborze mocy N=33kW;- 2 kryte zbiorniki o konstrukcji żelbetowej o średnicy wewnętrznej Dw=7,0m i o łącznej pojemności ok.350 m³. UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ zawierające A: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;B: Dokumentację Projektowa budowlaną i wykonawczą (mapy, zdjęcia i szkice). II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.52-2, 45.23.13.00-8, 45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.01.2016 r. o godz. 10:00.Wadium może być wnoszone w jednej lub następujących formach:w pieniądzu; w gwarancjach bankowych.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego :Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej 85 9589 0003 0260 0231 2000 0010 z dopiskiem :Wadium - Budowa sieci wodociągowych i pompowni w Wilkszynie . III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : jedną robotę budowlaną, której przedmiot obejmował: budowę, przebudowę lub rozbudowę co najmniej jednej pompowni wody czystej( w tym także budowę stacji uzdatniania wody ) lub robót zawierających taki element robót o wartości łącznej minimum 800.000,00 zł netto oraz wykonał minimum dwa zamówienia , których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej lub ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z rur PE zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo - o wartości każdej z robót min. 200.000,00 PLN netto.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie załącznikiem nr 4 do Formularza Oferty) oraz dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są:1) poświadczenie,2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi:1.Kierownik Budowy ( 1 osoba ) - posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych: w tym 1 budowy pompowni wody czystej ( lub stacji uzdatniania wody) o wydajności co najmniej 120 m3/dobę i 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości minimum 2 km;posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.2.Kierownik Robót Budowlanych ( 1 osoba) - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego kierowaniu robotami budowlanymi: w tym 1 budowy pompowni wody czystej ( lub stacji uzdatniania wody) o wydajności co najmniej 120 m3/dobę; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniających kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert. 3.Kierownik Robót Elektrycznych ( 1 osoba) - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym 1 budowy pompowni wody czystej ( lub stacji uzdatniania wody) o wydajności co najmniej 120 m3/dobę; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w powyżej określonym zakresie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Formularza Oferty; b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia - zawarte jest w załączniku nr 5 do Formularza Oferty.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, średnie roczne zatrudnienie u wykonawcy robót budowlanych wynosiło co najmniej 10 pracowników oraz liczba personelu kierowniczego wynosiła co najmniej 2 osoby.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a)oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (zgodnie załącznikiem nr 3 do Formularza Oferty); • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000.000,00 (jeden milion ) zł.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jego średni roczny obrót wyniósł nie mniej niż 2.000.000,00 (dwa miliony) zł (przez pojęcie obrotu, należy rozumieć przychód netto ze sprzedaży towarów i usług).W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej,Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:a) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ona badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanej części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,inny dokument określający obroty za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 95 • 2 - Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 5 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę terminu realizacji umowy, rozszerzenie lub zmianę zakresu rzeczowego i w konsekwencji poprzez odpowiednią zmianę ceny kontraktowej. Zmiana terminu realizacji umowy, zwiększenie lub zmiana zakresu rzeczowego oraz innych postanowień umowy w tym zmiana ceny może nastąpić w formie aneksu do umowy w przypadku: a). zmiany wymagań instytucji finansujących, b). rozszerzenia lub zmiany zakresu robót w wyniku zastosowania udostępnionego na rynku postępu technicznego w okresie realizacji robót,c). zmian poprawiających sprawność lub zwiększających wartość ukończonych robót dla Zamawiającego,d). zmiany przepisów powodującej konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej,e). uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień,f). zmiany technologii robót związanej z postępem technicznym, g). wycofania z produkcji zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub materiałów, h). nieprzewidzianych utrudnień realizacji robót w istniejącym obiekcie,i). wystąpienia siły wyższej.j). konieczność rezygnacji z części robót jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,k). zmiany ilości usunięć wad w robotach, zrealizowanych w ramach umowy,l). zmiany stanu rzeczowego na terenie budowy albo braku lub niekompletności :inwentaryzacji geodezyjnej terenu budowy dotyczącej istniejącej osnowy geodezyjnej, elementów sieci i zakrytych obiektów budowlanych, opisu ukształtowania terenu budowy,wyników badań geologiczno-inżynierskich,inwentaryzacji architektonicznej,pierwotnej dokumentacji projektowej istniejących obiektów budowlanych,m). kolizji między elementami wykonywanych robót a niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi,n). występowanie niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, szkód górniczych, odkrycie obiektów archeologicznych i przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony, niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód, w tym decyzji osób trzecich, utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami; o). zdarzenia losowe noszące znamiona siły wyższej które uniemożliwiają wykonywanie robót zgodnie z przyjętym harmonogramem, technologią i zasadami wiedzy technicznej,q). zmiany Podmiotu na zasobach którego polegał będzie Wykonawca.r). zmiany stawki VAT,s). zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy.Zmiana może nastąpić również w poniższych przypadkach i nie wymaga aneksu do umowy: t). zmiany osób wskazanych w ofercie w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, na osoby które spełniać będą wymagania Zamawiającego,u). zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy. Zmiany w punktach q, s, t, u będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miekinia-zuk.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18 , 55-330 Miękinia, Polska, w sekretariacie położonym na piętrze.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2016-01-29
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka