Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

Celem nadrzędnym projektu jest zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. W zakresie gospodarki ściekowej głównym celem inwestycji jest zapewnienie właściwego sposobu oczyszczania ścieków komunalnych oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Miękinia. Wyżej wymieniony cel zostanie zrealizowany poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z systemem pompowni sieciowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę 18,2 km kanalizacji sanitarnej obsługującej 2706 mieszkańców Gminy Miękinia. Realizacja ma doprowadzić do spełnienia przez aglomerację Wrocław deklarowanego w KPOŚK 100% stopnia skanalizowania 1 100 tys. RLM.

Cele szczegółowe Projektu to:

Cele jakościowe:
 • zwiększenie gwarancji dostępu do wody do picia poprzez:
  • ochronę wód powierzchniowych – ze względu na zmniejszenie ilości ładunków odprowadzanych do wód powierzchniowych,
  • ochronę wód podziemnych – ze względu na ograniczenie nielegalnych zrzutów ścieków do okolicznych cieków, rowów melioracyjnych czy pól,
 • poprawa warunków higieniczno-sanitarnych mieszkańców na terenie Gminy Miękinia i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska,
 • poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Miękinia w związku z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków poprzez:
  • zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków nieczyszczonych bezpośrednio do odbiorników na terenie gminy (likwidacja zagrożeń epidemiologicznych, likwidacja odorów),
  • zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych (likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy wpłynie na zmniejszenie ilości odorów, zmniejszenie natężenia ruchu poprzez eliminację z ruchu beczkowozów),
 • poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej gminy Miękinia.
Cele ilościowe – wskaźniki rezultatu Projektu (2016 r.):
 • liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 3 154 osób,
 • wzrost współczynnika wyposażenia aglomeracji Wrocław w system kanalizacji zbiorczej o 0,3 p.p. punktów procentowych i osiągnięcie poziomu 95,6%,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do środowiska (efekt ekologiczny wynikający ze zwiększenia ilości ścieków ujętych w system kanalizacyjny: redukcja BZT5 – 60 Mg; ChZT – 120 Mg; Zawiesina ogólna 60 Mg; Azot ogólny – 12 Mg; Fosfor ogólny – 2,5 Mg.

Stopka