Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Dostawa w formie leasingu operacyjnego, pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu. Numer ogłoszenia: 199952 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Data wprowadzenia:2015-08-05
Treść:Miękinia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu. Numer ogłoszenia: 199952 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162. Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia-zuk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE:Parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi co najmniej posiadać pojazd specjalny zawarto w załączniku nr 7 do SIWZ.3.DODATKOWE WYMAGANIA:3.1.Gwarancja:1.Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.2. Gwarancja na dostarczony sprzęt tj. podwozia i zabudowy min. 24 miesiące.3.W ramach złożonej oferty, Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin od pisemnego (fax, email) zgłoszenia usterki. W przypadku awarii dłuższej niż 72 godziny od pisemnego (fax, email) zgłoszenia usterki, Wykonawca na swój koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie w czasie 12-u godzin licząc od upływu terminu.4. Zamawiający dopuszcza aby przeglądy gwarancyjne podwozia na koszt Wykonawcy były wykonywane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta podwozia znajdującej się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.5. W ramach złożonej oferty (podwozie + zabudowa), Wykonawca zapewni Zamawiającemu przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami, w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres użytkowania pojazdu zastępczego.3.2.POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIJĄCEGO.1. Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.2. Wykonawca zapewni dostawę części zamiennych nie objętych gwarancją na podstawie odrębnych zamówień.3. Wykonawca w ramach zamówienia zobligowany jest do dostarczenia Zamawiającemu:a) instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej co najmniej katalog części zamiennych wraz ze schematami układu hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych poszczególnych układach;b) książki serwisowej i gwarancyjnej w języku polskim;c) dokumentacji dopuszczającej samochód do ruchu drogowego.4.Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu dokonania dostawy.5. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 36 godzin od pisemnego (fax, e:mail) zgłoszenia usterki.6. Dostawca zapewni nieodpłatną kalibrację tachografu cyfrowego przez okres obowiązywania gwarancji.7. Świadectwo homologacji na kompletny pojazd.8. Wskazanie przez Wykonawcę danych kontaktowych do : nazw firm i adresów , osób w zakresie obsługi posprzedażowej pojazdu.3.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU:1.Okres trwania umowy: 47 miesięcy (47 równych rat).2. Forma leasingu: operacyjny.3. Opłata wstępna: 20% .4. Wartość wykupu: 1% .5. Oprocentowanie: stałe ( raty niezmienne w całym okresie trwania umowy).6. Waluta oferty: PLN.7. Ubezpieczenie samochodu przez okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela, ponosi Wykonawca.8.Koszt podatku od środków transportu będzie regulowany corocznie na podstawie odrębnej faktury .9.Rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdu.10.Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności postanowień wzoru umowy w SIWZ ( załącznik nr 6 ) z postanowieniami wzoru umowy leasingu stosowanymi przez leasingodawcę lub stosowanymi przez niego Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu stosuje się postanowienia umowy stanowiącej wzór zamieszczony w SIWZ ( załącznik nr 6).11.W przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu i wypłaty odszkodowania Leasingodawcy, Korzystający złoży pisemny wniosek do Finansującego o przedterminowe rozliczenie umowy leasingu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu.12.Po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę.W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się urządzenie, element, mechanizm wskazany w niniejszej specyfikacji.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN ( piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 Ustawy Pzp, tj.:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zmawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej 51 9589 0003 0260 0231 2000 0040 z dopiskiem: Wadium ZP/2/2015 - śmieciarka. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zmawiającego.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego t.j. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18 ( sekretariat I piętro) lub dołączyć do oferty.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowano co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie specjalistycznego samochodu przystosowanego do wywozu odpadów III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Gwarancja na cały pojazd - 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miekinia-zuk.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul.Willowa 18, 55-330 Miękinia.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2015 godzina 09:15, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul.Willowa 18, 55-330 Miękinia sekretariat I piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka