Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Informacje dotyczące rozwoju sieci


Menu lewe

Inwestycje związane z dostawą wody – lata 2015 i 2016 1. Dostawa wody z Wrocławia W roku 2015, w okresie letnim, stwierdzono pobory wody w maksymalnych ilościach, jakie mogą wyprodukować wszystkie stacje uzdatniania wody. Stąd w roku 2016, rozpoczęto realizację rzeczową porozumienia, które zostało zawarte w dniu 1 marca 2013 roku, pomiędzy Gminą Miękinia a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu w sprawie dostaw wody do terenów północnych naszej Gminy. W ramach porozumienia, MPWiK SA we Wrocławiu wykona wymianę wodociągu w ul. Stabłowickiej na wodociąg o średnicy 315 mm oraz budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 225 mm w ulicy Wilkszyńskiej. Zakład Usług Komunalnych Sp. z w Miękini – realizuje budowę 800 mb sieci wodociągowej o średnicy 225 mm , pompownię wody ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 350 m3 oraz sieci wodociągowej o średnicy 160 mm – w ulicy Miłoszyńskiej, Polnej i Marszowickiej o długości około 850 mb. Koszt zadania do poniesienia przez Spółkę ZUK w Miękini – 1,5 mln zł. Po wykonaniu wskazanego zakresu robót – miejscowości Wilkszyn i Pisarzowice – będą miały w pełni zabezpieczone dostawy wody. 2.Inwestycje zrealizowane w roku 2015 W roku 2015 – zrealizowane rurociągi, które pozwoliły na zamknięcie magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz wymianę sieci w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Poniżej przedstawiamy wykaz zadań zrealizowanych: 1 W.R.1.4 Lutynia-Krępice - budowa sieci tranzytowej o śr.225 mm o długości 2300 m – koszt 470 340,00 zł. 2 WR.4.28. Krępice - odcinek sieci obwodowej 160mm o długości 400 m, od ul.Wróblowickiej w kierunku sieci WR.1.4. (AB) – koszt 67 375,00 zł. 3 W.R.5.3. Błonie - budowa łącznika 160 mm - długość 400 m , odcinek w ulicy Słonecznej i Miękińskiej ( 700 m) – 70 000,00 zł 4 Poza WPI Księginice – ulica Wiśniowa – budowa łączników DN 110 mm – koszt 30 000,00 zł , długość wykonanej sieci 250m. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie : 637 715,00 zł. 3.Inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2016 1 Wilkszyn, ul. Miłoszyńska Budowa odcinków sieci wodociągowych o długości 1517 m wraz z pompownią wody czystej, koszt 1 449 678,10 zł. 2 Wilkszyn, ul.Polna Budowa odcinka sieci wodociągowej Dn 160 mm, długość 625 m , koszt 20 055,38 zł. 3 Wilkszyn, ul.Leśna Budowa odcinka sieci wodociągowej Dn 160 mm, długość 520 m, koszt 89 996,64 zł. 4 Miękinia, ul.Lipowa Budowa odcinka sieci wodociągowej Dn 160 mm pod torowiskiem (linią) PKP, długość 45m, koszt 14 330,73 zł. 5 Miękinia, ul. Willowa Budowa komory redukcyjnej na sieci tranzytowej z ASUW Źródła do Miękini , koszt 59 040,00 zł. 6 Miękinia, ul.Akacjowa Przebudowa sterowania w ASUW Miękinia, koszt 76 875,00 zł. 7 Mrozów, ASUW Remont kapitalny zbiornika wody, koszt 95 940,00 zł. 8 Brzezina, ASUW Budowa zastępczego ujęcia wody, koszt 79 950,00 zł. 9 Źródła, ASUW Budowa zastępczego ujęcia wody, koszt 81 180,00 zł. 10 Lutynia, ASUW Budowa zastępczego ujęcia wody, koszt 62 730,00 zł. Ogółem zaplanowano realizację inwestycji za kwotę 2 129 775,85 zł. Ze względu na prowadzenie kapitałochłonnych inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych – spółka do roku 2017 – nie przewiduje możliwości realizacji inwestycji rozwojowych w ramach procedur „Inicjatyw Lokalnych”. W roku 2015 – rozpoczęto prace związane z wdrożeniem systemu monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opartego o cyfrowe prezentacje graficzne (GIS) oraz wspomagania informatycznego. Pozwoli to na zmianę sposobu zarządzania poszczególnymi sieciami i integracji z modelami hydraulicznym dla terenu całej gminy Miękinia. Koszt I etapu – 120 000,00 zł. Przyjęta w roku 2007 strategia – polegająca na: - inwestowaniu przy maksymalnym wykorzystaniu środków z funduszy unijnych , - współpracy z MPWiK we Wrocławiu - tworzeniu obiegowych systemów wodociągowych, - ograniczeniu lub zrównoważonego rozwoju sieci wodociągowych na obszarach o rozproszonej zabudowie, pozwala na rozwiązanie niedoborów wody w okresach suszy oraz zapewnienie dostaw wody dla terenów obecnej jak i przyszłej zabudowy mieszkaniowej.

Stopka