Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Informacje o spółce


Menu lewe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini został zarejestrowany Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032611.
Spółka rozpoczęła działalność 1 stycznia 1997 r. 
 
Podstawowe dane Spółki:
Adres: ul. Willowa nr 18
55-330 Miękinia
tel.:        +48 71-3178-166
e-mail: bok@miekinia-zuk.pl
Numer NIP: 913-128-99-68
Numer REGON: 930926335
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 985 000 zł.
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini działa na podstawie:
• ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 z 2000 r. poz. 1037 z późn. zm.)
• ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych określających zasady funkcjonowania Spółki.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 
Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
• zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
• roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
• roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
• roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
• przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
• wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
• wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
• sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
• transport drogowy towarów (49.41.Z),
• zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
• wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
• pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
• działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
 
Spółka prowadzi podstawową działalność statutową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Wójta Gminy Miękinia sygnatura RRZK.INK.703/01/2003 z dnia 02.01.2003 r.
 
Organami Spółki są:
• Walne Zgromadzenie Wspólników,
• Rada Nadzorcza (3 osobowa),
• Zarząd (trzyosobowy).
 
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych najważniejszym organem Spółki jest zgromadzenie wspólników, którego rolę pełni Wójt Gminy Miękinia, który reprezentuje jedynego właściciela Gminę Miękinia. 
 
Zarząd Spółki jest trzyosobowy i ustanawiany jest przez jedynego Wspólnika. Wszelkie oświadczenia w tym również majątkowe składa Prezes Zarządu oraz Vice Prezes łącznie, dwóch Vice Prezesów Zarządu łącznie, Prezes lub jeden Vice Prezes Zarządu łącznie z prokurentem. Umowę o pracę z Zarządem Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi.Stopka