Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. Zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2012r. powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) dla projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”. Jednocześnie na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt powołał Zbigniewa Dubniańskiego. Do zadań Jednostki Realizującej Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” należy:
 • przygotowanie i koordynacja, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, opisanych w studium wykonalności i innych dokumentach,
 • zarządzanie i koordynacja Projektem, obejmująca jego przygotowanie, koordynację realizacji, monitorowanie i raportowanie. Wszelkie zobowiązania będzie zaciągać Spółka ZUK, jak również Spółka ZUK będzie beneficjentem środków.
Zakres obowiązków JRP obejmuje w szczególności:
 • zarządzanie Przedsięwzięciem, na zasadach i w zakresie opisanym w studium wykonalności, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie,
 • prowadzenie nadzoru nad Przedsięwzięciem w trakcie jego realizacji i przedstawianie wniosków i zaleceń w tym zakresie stronom zaangażowanym w procesie wdrażania projektu,
 • reprezentowanie Spółki w stosunkach prawnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia,
 • reprezentowanie Spółki we wszystkich sprawach technicznych i finansowych związanych z Przedsięwzięciem,
 • zatrudnianie, w zależności od potrzeb i w uzgodnieniu z Zarządem Spółki, Konsultantów Zewnętrznych,
 • rozwiązywania bieżących problemów dotyczących zarządzania przedsięwzięciem - instruktaż i koordynacja zadań konsultantów zewnętrznych w oparciu o studium wykonalności, zmierzających do opracowania:
  • dokumentacji przetargowych dotyczących kontraktów wykonawczych,
  • wymogów jakościowych, funkcjonalnych i technicznych,
  • harmonogramu prac,
  • kosztów projektu,
 • przedstawianie Spółce wszelkich płatności i rozliczeń za usługi i dostawy świadczonych przez wykonawców i konsultantów w ramach Przedsięwzięcia oraz prowadzenia stosownej ewidencji i sporządzania raportów. W ramach wymagań określonych przez Fundusz Spójności faktury wystawiane przez wykonawców muszą być skierowane do beneficjenta. Oznacza to, że płatnikiem jest Spółka. JRP dokonuje weryfikacji faktur pod względem finansowym i formalnym, zatwierdzonych również przez Inżyniera Kontraktu,
 • przedstawianie raportów dotyczących realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z wymogami właściwymi dla wykorzystania środków z Funduszu Spójności,
 • opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu inwestycji zgodnie z procedurami Funduszu Spójności oraz instytucji współfinansujących,
 • opracowanie raportu ukończenia Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem stosownych wniosków, w szczególności dotyczących korzyści sektora publicznego,
 • przekazywanie Spółce niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania Przedsięwzięcia,
 • dokonywanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego Przedsięwzięcia, w tym: stwierdzenia gotowości Przedsięwzięcia do odbioru końcowego,
 • przekazania protokołów odbioru oraz wymaganej dokumentacji powykonawczej,
 • dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez Wykonawcę kontraktu,
 • dochodzenie oraz egzekwowanie od Wykonawcy Kontraktu należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w imieniu i na rzecz Gminy i w tym zakresie zlecania Konsultantom zewnętrznym prowadzenia stosownych postępowań administracyjnych i sądowych,
 • prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej Projektu zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych i przekazywania odpowiedniej dokumentacji umożliwiającej po stronie Spółki księgowania procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem i zaleceniami instytucji zarządzających FS,
 • gromadzenie, przechowywanie dokumentów i dowodów źródłowych dotyczących Przedsięwzięcia oraz przekazanie ich Spółce po zakończeniu realizacji Projektu. wykonywanie praw i obowiązków Spółki wynikającej z umowy z Inżynierem Kontraktu,
 • Spółka będzie płatnikiem w stosunku do wykonawców oraz Inżyniera Kontraktu na podstawie faktur wystawianych przez nich zgodnie zawartymi umowami. Faktury będą sprawdzone pod względem formalno-prawnym przez JRP (zastępca MAO) i Inżyniera Kontraktu. Płatność nastąpi po akceptacji MAO z wyodrębnionego, na cele projektu, subkonta Spółki.
JRP wspólnie z MAO reprezentuje Spółkę ZUK w stosunkach prawnych, finansowych, faktycznych z osobami trzecimi w zakresie zarządzania i koordynacji Projektu, będzie upoważnione w szczególności do:
 • złożenia wniosku do Funduszu Spójności,
 • zorganizowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców,
 • organizowania i zarządzania procesem inwestycyjnym,
 • zlecania niezależnym Konsultantom Zewnętrznym opracowywania rozwiązań dotyczących: bieżących problemów dotyczących realizacji Przedsięwzięcia, stosunków prawnych w zakresie realizacji Przedsięwzięcia, spraw technicznych i finansowych związanych z Przedsięwzięciem, w szczególności budową i zlecaniem robót oraz wykorzystaniem przez Spółkę środków pochodzących z dotacji Funduszu Spójności oraz pożyczek i kredytów - w tym opracowania dokumentacji przetargowych,
 • nadzoru nad realizacją umowy z Inżynierem Kontraktu, wybranym w drodze stosownej procedurze przetargowej, w zakresie i na zasadach określonych w stosownych umowach,
 • prowadzenia rozmów i dokonywania uzgodnień z instytucjami monitorującymi oraz współfinansującymi Projekt w trakcie jego realizacji, w szczególności Instytucjami Pośredniczącymi Funduszu Spójności: NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej i instytucjami finansującymi.

Stopka