Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

1. Dostawa wody z Wrocławia W dniu 1 marca 2013 roku, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Miękinia a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu w sprawie dostaw wody do terenów północnych naszej Gminy. W ramach porozumienia, MPWiK SA we Wrocławiu wykona wymianę wodociągu w ul. Stabłowickiej na wodociąg o średnicy 315 mm oraz budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy 225 mm w ulicy Wilkszyńskiej. Zakład Usług Komunalnych Sp. z w Miękini – zrealizuje budowę 750 mb sieci wodociągowej o średnicy 225 mm , pompownię wody ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 350 m3, sieci wodociągowej o średnicy 160 mm – w ulicy Miłoszyńskiej, Polnej i Marszowickiej o długości około 850 mb. Przewidywany koszt zadania do poniesienia przez Spółkę ZUK w Miękini – 2,0 mln zł. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (PROW 2014-2020) r. Obecnie uzyskano decyzję pozwolenia na budowę odcinków sieci wodociągowych oraz pompowni wody w Wilkszynie . Po wykonaniu wskazanego zakresu robót – miejscowości Wilkszyn i Pisarzowice – będą miały w pełni zabezpieczone dostawy wody. 2. Rozbudowa wodociągowych sieci tranzytowych 2.1. Inwestycje zrealizowane w ramach Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozbudowy Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2007-2013. W ramach inwestycji własnych, spółka - w roku 2014 zrealizowała następujące zadania: L.p. Zadanie Lokalizacja i zakres Długość[m] 1 WM 1.2. Kokorzyce-Krępice- odcinek sieci obwodowej DN 160 – zasilanie Wróblowic 2 WM 1.3. Żurawiniec – ul.Pogodna – odcinek sieci rozdzielczej DN 110 mm – budowa łącznika 3 WM 5.3. Miękinia – ul. Akacjowa- wymiana odcinka sieci rozdzielczej DN 110mm na rury PEHD 4 WR 1.1. Błonie – ul. Usługowa i Zachodnia – odcinek sieci obwodowej DN 110 mm 5 WR 1.2. Błonie –ul. Maszynowa – odcinek sieci obwodowej DN 110 mm 6 WR 1.5. Lutynia – ul. Słoneczna – odcinek sieci obwodowej DN 160 mm 7 WR 4.29 Lenartowice – zasilenie terenu boiska DN 110 mm 8 WR 4.31 Źródła – ul. Piaskowa – zasilanie terenów przemysłowych 9 WR 5.1. Lutynia – ul. Bystrzycka –odcinek sieci obwodowej DN 160 mm 10 WM- eksploatacja Błonie – budowa sieci obwodowej pod drogą krajową 94 DN 160 mm – zasilenie miejscowości Błonie RAZEM 2 433 Ogółem ze środków ZUK wykonano 2 433 mb sieci wodociągowych .Wszystkie sieci wykonano metodami bezwykopowymi , co pozwoliło na ochronę pasów dróg gminnych. 2.3. Inwestycje nie ujęte w Wieloletnim Planie Modernizacji i Rozbudowy Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2007-2013. Inwestorzy prywatni – wykonali 14 odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości 2108 mb. W roku 2014 powstało 5 344 mb sieci wodociągowych na terenie gminy Miękinia. Sieć wodociągowa stan na 31.12.2014r. - 216,26 km Przyłącza wodociągowe - stan na 31.12.2014r. - długość 114,02 km, szt. - 4137 1..Inwestycje zaplanowane do wykonania w roku 2015 W roku 2015 – zostaną zrealizowane rurociągi, które pozwalają na zamknięcie magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowych oraz wymianę sieci w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Poniżej przedstawiamy wykaz zadań: 1 W.R.1.4 Lutynia-Krępice - budowa sieci tranzytowej o śr.225 mm 2 W.R.1.5. Błonie - Lutynia - budowa sieci tranzytowej o śr.225 mm oraz o śr. 160 mm ( ul.Wierzbowa i Słoneczna) 3 WR.4.22. Błonie-Źródła_Miękinia - odcinek sieci obwodowej 110 mm od ulicy Maszynowej do ulicy Stalowej 4 WR.4.27. Miękinia - odcinek sieci rozdzielczej 160 mm od sieci tranzytowej 160 mm (1010 m) Źródła-Miękinia do terenów rekultywowanych - nowa baza ZUK 5 WR.6.3. Wróblowice- budowa sieci rozdzielczej 125 mm , 230m - w ulicy Ogrodowej 6 WM5.4 Miękinia - wymiana sieci wodociągowej 160 mm pod torowiskiem PKP 7 WR.4.28. Krępice - odcinek sieci obwodowej 160mm ( 700 m) od ul.Wróblowickiej w kierunku sieci WR.1.4. 8 WR.4.5. Lutynia - magistrala 160 mm w ulicy Nowej i Polnej 9 W.R.5.3. Błonie - budowa łącznika 160 mm w ulicy Słonecznej i Miękińskiej 10 Poza WPI Księginice – ulica Wiśniowa – budowa łączników DN 110 mm 11 Poza WPI Wilkszyn – ul. Polna – tranzyt zasilajacy z hydroforni DN 160 mm Ogółem zaplanowano wybudowanie 7 395 m sieci wodociągowej. Wartość wyżej wymienionych zadań : 1 261 000,00 zł.


Stopka