Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini
9 lipca 2020
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadza się klauzulę informacyjną o ochronie danych „RODO”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. NIP: 913-128-99-68 reprezentowany przez Prezesa, z siedzibą przy ul. Willowej nr 18 w Miękini, 55-330 Miękinia. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres email: biuro@rodostar.pl 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych przez ZUK usług między innymi, takich jak: - zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. 4. Dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami, między innymi niezbędny dla realizacji celu, zwłaszcza przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy, jak również do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa osoby, których dane były przedmiotem przetwarzania w ramach prowadzonej działalności przez ZUK Sp. z o.o. w Miękini, posiadają prawo, między innymi do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) do usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania, e) do sprzeciwu, f) do przenoszenia danych, 7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: - dane odczytu stanu wodomierzy mogą być pobierane w sposób automatyczny, - przysługuje prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu. 8. Jeżeli osoba zainteresowana uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którą można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych przez osobę chcącą korzystać z usług naszego przedsiębiorstwa jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini usługi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.


Stopka