Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Miękinia: Dostawa dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Miękini - ciągnika rolniczego wraz z zestawem maszyn komunalnych - finansowanych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 86771 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2013-05-23
Termin składania ofert:2013-06-12, 09:50
Treść: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.miekinia.com Miękinia: Dostawa dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Miękini - ciągnika rolniczego wraz z zestawem maszyn komunalnych - finansowanych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 86771 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Miękini - ciągnika rolniczego wraz z zestawem maszyn komunalnych - finansowanych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i przekazanie Zamawiającemu do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego za umówione równe i stałe raty leasingowe w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu, na warunkach określonych w ogólnych warunkach leasingu Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie leasingu - w postaci fabrycznie nowego ciągnika rolniczego szt.1. - rok produkcji ciągnika rolniczego - nie starszy niż 2012 r. , wyposażonego w przedni TUZ ( dostosowanego do pracy z maszynami komunalnymi - dostarczonymi w ramach niniejszego zamówienia) - wraz z zestawem maszyn komunalnych : kosiarki wysięgnikowej tylnej o zasięgu ramienia 6,5 m wyposażonej w głowicę koszącą o szerokości roboczej 1,25 m kpl.1.; przycinarki nożycowej do zarośli i gałęzi - dostosowanej do pracy z wyżej wymienionym ramieniem kosiarki wysięgnikowej - tylnej - szt.1., pług do odśnieżania o maksymalnej szerokości roboczej 300 cm - szt.1., posypywarki samozaładowczej do soli o pojemności 1,6 m3 - szt.1.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.92.10.00-9, 66.11.40.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł słownie; pięć tysięcy złotych 00/100 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp,tj.:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto 85 9589 0003 0260 0231 2000 0010: z dopiskiem: wadium dla przetargu -Dostawa dla ZUK ciągnika rolniczego wraz z zestawem maszyn-.4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca powinien złożyć wykaz wykonanych dostaw, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, potwierdzający doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 5 dostaw ciągników rolniczych, każdy o wartości ponad 150 000 zł ( netto) , z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu, że te dostawy zostały wykonane należycie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie - dostawa ciągników rolniczych, każdy o wartości ponad 150 000 zł (netto); III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Opis techniczny ciągnika rolniczego oraz maszyn komunalnych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk.miekinia.com Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:50, miejsce: sekretariat Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Wynik postępowania:Znak sprawy : ZS.271.1.2013 Miękinia , dnia 17 czerwca 2013 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ZS.271.1.2013 Prowadzonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na wykonanie: „Dostawy dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini – ciągnika rolniczego wraz z zestawem maszyn komunalnych – finansowanych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu” Numer ogłoszenia BZP : 86771-2013; data zamieszczenia :23.05.2013r. Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy wybrano do realizacji ww. zamówienia ofertę nr 1- firmy : OFERTA NR 1 OSADKOWSKI SA Ul. Kolejowa 6 56-420 BIERUTÓW Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100.00 w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium „cena” W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Na podstawie z art.92 ust.4 i w związku z art.94 ust.1 pkt.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający informuje ,że w terminie pięciu dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – zostanie zawarta umowa z wybranym oferentem. Prezes Zarządu Romuald Siek
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka