Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Nie „betonujmy” wodomierzy
27 czerwca 2016

Trwa planowa wymiana wodomierzy na terenie gminy Miękinia
Od początku tego roku, ZUK Miękinia dokonuje wymiany urządzeń pomiarowych wody tj. wodomierzy zamontowanych w budynkach i mieszkaniach . Daje się zauważyć , że użytkownicy tych urządzeń, bardzo swobodnie podchodzą do sposobu ich zamontowania a zwłaszcza mają tendencję do zabudowywania ich w sposób, nieuwzględniający możliwości ich wymiany , co świadczy o całkowitej samowoli i wykonywania tego bez kontroli dostawcy wody . Chcemy zauważyć, że wodomierze nie są urządzeniami pracującymi dożywotnio. Niestety jako urządzenia pomiarowe podlegają ustawowej wymianie co pięć lat. W przypadka zabudowania lub nawet zabetonowania w ścianie takiego wodomierza, zachodzi konieczność zdemontowania płytek, kucia ścian itd., naraża to użytkownika lokalu na dodatkowe koszty, co w dalszej kolejności może być przyczyną ewentualnych roszczeń odszkodowawczych dochodzonych na drodze sądowej. W celu uniknięcia takiej sytuacji przypominamy jeszcze raz ,że wodomierze wymienia się co pięć lat a w przypadku braku takiej możliwości, może być to przyczyną do rozwiązania umowy o dostarczenie wody z powodu braku możliwości technicznych świadczenia tej usługi. Poniżej przedstawiamy także zasady montażu zestawów wodomierzowych. Zestaw wodomierzowy wbudowany w połączenie wodociągowe powinien być umieszczony w budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku. W przypadku braku miejsca, dopuszcza się lokalizację w pomieszczeniu sąsiednim (z jednym załamaniem złącza). W budynku niepodpiwniczonym dopuszcza się umieszczenie wodomierza w studzience podłogowej zabezpieczonej pokrywą lub w studzience zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierzowego w studzience zlokalizowanej na zewnątrz budynku, jeżeli budynek został usytuowany w odległości większej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy (drogi). Zestaw wodomierzowy w instalacji wodociągowej powinien być wbudowany w miejscu zapewniającym spełnianie jego funkcji pomiarowych. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien być narażony na uderzenia bądź wibracje wzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami, a także zbyt wysoką temperaturą otaczającego powietrza oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4 °C. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób nieupoważnionych. Miejsce wbudowania może być wydzielone z pomieszczenia. Pomieszczenie w którym znajduje się miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno mieć odpowiednie oświetlenie i wysokość nie mniejszą niż 1,8 m. Wodomierz powinien być tak wbudowany, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowała się na poziomie nie wyższym niż 1,8 m nad podłogą pomieszczenia, w którym będzie odczytywany stan jego liczydła. Liczydło (tarcza odczytowa) powinno być umieszczone w takiej pozycji, aby jego stan mógł być odczytywany bez utrudnień, w tym bez stosowania urządzeń lub narzędzi pomocniczych. Wodomierze należy montować tylko w położeniu horyzontalnym ( poziomym). Przewód wodociągowy powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić całkowite wypełnienie przewodu wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej. Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod wpływem uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany bądź z jednej strony odłączony. Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane współosiowo. W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania, odcinki te powinny być usytuowane w poziomie. Długość odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza. Długość tych odcinków należy stosować zgodnie z odpowiednią instrukcją montażu lub dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza. Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody. Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym położeniem roboczym. Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące od rurociągów lub armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturą zaporową należy wykonać odpowiednie podpory lub wsporniki.


Stopka