Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Strona główna


Menu lewe

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI MIĘKINIA, MROZÓW, BRZEZINA, WILKSZYN, WRÓBLOWICE I LUTYNIA W związku z zakończoną realizacją inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia” i koniecznością uzyskania tzw. efektu ekologicznego, który jest warunkiem rozliczenia otrzymanego na ten cel dofinansowania z Funduszu Spójności, przypominam o obowiązku przyłączenia właścicieli nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) obowiązkiem właściciela posesji jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W związku z powyższym informuję, iż przystąpiono do weryfikacji nieruchomości pod względem wykonania powyższego obowiązku w miejscowościach i ulicach w których wybudowano kanalizację sanitarną. W przypadku stwierdzenia niewykonania ww. obowiązku zostanie wydana decyzja nakazującą przyłączenie nieruchomości do sieci. Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Mając powyższe na uwadze oraz możliwość zwrotu otrzymanych środków w związku z ewentualnym nieuzyskaniem wymaganej ilości podłączeń zwracam się z apelem do mieszkańców miejscowości i ulic niżej wymienionych o podjęcie działań zmierzających do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. W tym celu należy zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini , ul. Willowa 18 lub zawrzeć umowę przyłączeniową w trakcie indywidualnych wizyt, upoważnionych pracowników ZUK-u. Natomiast wobec osób, które uchylać się będą od wykonania powyższego obowiązku, zostanie wszczęta procedura administracyjna z urzędu. Miejscowości i ulice objęte nowym system kanalizacji sanitarnej – posesje z wybudowaną studzienką przyłączeniową: 1. Miękinia – ulice: Lipowa, Willowa, Kolejowa, Zaułkowa, Ogrodowa, Pocztowa, Akacjowa, Dolnobrzeska, Mrozowska. 2. Mrozów – ulice: Słoneczna, Widokowa, Kościuszki, Akacjowa, Cmentarna, Parkowa, część Odrzańskiej, Lawendowa. 3. Brzezina – ulice: Widokowa, Sosnowa, Spacerowa, Willowa, Prosta, Sportowa, Topolowa, Leśna, Słoneczna, Wrzosowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Radosna, Pogodna. 4. Wilkszyn – ulice: Wiśniowa, Pod Lasem, Leśna, Krótka, Pogodna, Szczęśliwa, Truskawkowa, Jagodowa, Radosna, Polna, Błotna, Chabrowa. 5. Wróblowice – ulice: Ogrodowa, Działkowa, Lutyńska, Osiedlowa. 6. Lutynia –ulice: Długa, Polna, część Piastowskiej, Brzozowa, Kasztanowa, Jagodowa, Wodna, Sucha, Mokra, Promienna, część Porzeczkowej, część Malinowej. Miękinia, 5 maja 2016r.

Stopka