Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia


Menu lewe

Uchwała Rady Gminy Miękinia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
7 marca 2014
UCHWAŁA NR XL/428/14
RADY GMINY MIĘKINIA
z dnia 28 lutego 2014 r.
 
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r.poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada
Gminy Miękinia uchwala, co następuje:
   § 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków zatwierdzonych Uchwała nr XXIX/338/13 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie
Gminy Miękinia do dnia 30 kwietnia 2015 r..
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
 Jan Jakisz                 
Pliki do pobrania:


Stopka