Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Ujęcia i stacje uzdatniania wody


Menu lewe

Źródła zaopatrzenia w wodę
Woda dostarczana mieszkańcom gminy Miękinia pochodzi z ujęć wód podziemnych. Łącznie na terenie gminy funkcjonuje pięć ujęć, w skład których wchodzi szesnaście studni głębinowych. Woda czerpana jest z pokładów trzecio i czwartorzędowych, a zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć zawierają się w przedziale od 768 m3/d do 1612 m3/d. Skład wód różni się w zależności od ujęcia i warstwy litologicznej jest jednak charakterystyczny jak dla wód podziemnych.

Stacje uzdatniania wody
W ramach pięciu ujęć funkcjonuje pięć stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach: Miękinia, Brzezina, Lutynia, Mrozów i Źródła. Uzdatnianie wody we wszystkich stacjach oparte jest o te same procesy jednostkowe i polega na usunięciu z wody agresywnego dwutlenku węgla, związków żelaza oraz manganu. Związki te usuwane są z wody w wyniku procesów napowietrzania i filtracji pośpiesznej. W razie potrzeb sanitarnych stosowana jest dezynfekcja wody. Układy technologiczne w poszczególnych stacjach uzdatniania są do siebie podobne, a różnice wynikają jedynie z przyjętych rozwiązań technologicznych oraz konstrukcyjnych.
Napowietrznie wody realizowane jest w różny sposób w zależności od stacji uzdatniania. W ASUW Miękinia i Brzezina woda napowietrzana jest poprzez strumienice (tzw. inżektory), w ASUW Lutynia i Mrozów poprzez kolumnowe mieszacze wodno-powietrzne z wypełnieniem porowatym, natomiast w ASWU Źródła mieszacze wodno-powietrzne tzw. aeratory z układem dysz napowietrzających. W zależności od ujęcia wody stosowana jest filtracja jednostopniowa – ASUW Miękinia, Brzezina, Lutynia lub dwustopniowa – ASUW Mrozów i Źródła. Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu a cały proces realizowany jest poprzez automatyczne zestawy dozujące.

Ogólny schemat układów uzdatniania w stacjach uzdatniania wody w gminie Miękinia

Automatyczna Stacji Uzdatniania Wody - ASUW Miękinia

ul. Akacjowa 16, Miękinia


Ujęcie wody

Ujęcie wody stanowią trzy studnie wiercone czerpiące wodę z pokładów trzeciorzędowych. W tabeli poniżej zamieszczono podstawowe dane na temat studni.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ASUW Miękinia wynoszą:
Qeksp. = 47,8 m3/h


Stacja uzdatniania

Stacja uzdatniania wody w Miękini została oddana do użytku w 1998 roku. Obszar zaopatrzenia w wodę z tej stacji obejmuje obecnie część miejscowości Miękinia oraz północną część gminy. Podzielony jest na dwie strefy zasilania z osobnymi systemami tłocznymi wg następującego podziału:
Obszar zaopatrzenia I – „Wodociąg Miękinia”, miejscowość Miękinia - obszar położony poniżej linii kolejowej w kierunku m. Klęka.
Obszar zaopatrzenia II – „Wodociąg Północ”, miejscowości: Klęka, Zabór Wielki, Zabór Mały, Lubiatów, Głoska, Gąsiorów, Księginice, Białków, Łąkoszyce, Warzyna, Lenartowice, Prężyce, Gosławice.
Wydajność stacji uzdatniania:
- maksymalna dobowa Qmaxd = 1020 m3/d
- godzinowa Qmaxh = 45 m3/hAutomatyczna Stacji Uzdatniania Wody - ASUW Brzezina

ul. Zacisze 20, Brzezina


Ujęcie wody

Ujęcie wody stanowi obecnie pięć studni wierconych czerpiących wodę z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. W tabeli poniżej zamieszczono podstawowe dane na temat studni.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ASUW Brzezina wynoszą:
Qeksp. = 35,0 m3/hStacja Uzdatniania

Stacja uzdatniania wody w Brzezinie została oddana do użytku w 1994 roku wraz z wodociągiem grupowym obejmującym miejscowości: Brzezina, Brzezinka Średzka, Pisarzowice oraz Wilkszyn, które stanowią obszar zasilania z ASUW Brzezina również obecnie.
Wydajność stacji uzdatniania:
- maksymalna dobowa Qmaxd = 795,3 m3/d

- godzinowa Qmaxh = 34,5 m3/h


Obecna wydajność stacji uzdatniania wody nie uległa zmianie w stosunku do założeń projektowych z 1994 roku. W ostatnich latach w związku ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na wodę w obszarze zaopatrzenia z ASUW Brzezina, podjęto szereg działań w celu zwiększenia dystrybucji wody do sieci. Jednym z nich było zwiększenie wydajności ujęcia wody poprzez odwiercenie i uruchomienie nowej studni głębinowej. Pozostał jednak problem ograniczonej wydajności układu uzdatniania. Problem ten rozwiązano wykorzystując znacznie większą, bo wynoszącą 72,0 m3/h wydajność pomp sieciowych, w stosunku do układu uzdatniania wody - 34,5 m3/h. Jednak w tym celu należało zwiększyć ilość wody doprowadzanej do zbiorników wyrównawczych (wody uzdatnionej). Uzyskano to poprzez budowę rurociągu tłoczącego wodę uzdatnioną z posiadającej rezerwy wydajności stacji w Mrozowie bezpośrednio do zbiorników wyrównawczych w Brzezinie. Pozwoliło to na wyrównanie niedoborów układu uzdatniania w ASUW Brzezina.

Główne inwestycje w trakcie eksploatacji ASUW Brzezina:

1) Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej urządzeń ASUW – 2009 r.
2) Budowa dodatkowej studni głębinowej S4 – 2011 r.
3) Budowa przewodu tranzytowego wody uzdatnionej z ASUW Mrozów do zbiorników wyrównawczych w ASUW Brzezina – 2011 r.
4) Renowacja studni S1, S2, S3 i w latach 2008 – 2011 r.
Obecnie planowane są prace remontowe budynku technologicznego stacji uzdatniania oraz zbiorników wyrównawczych.


Automatyczna Stacji Uzdatniania Wody - ASUW Lutynia
ul. Wrocławska 7, Lutynia


Ujęcie wody

Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone czerpiące wodę z pokładów czwartorzędowych. W tabeli poniżej zamieszczono podstawowe dane na temat studni.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ASUW Lutynia wynoszą:
Qeksp. = 67,2 m3/h


Stacja Uzdatniania
Stacja uzdatniania wody w Lutyni została oddana do użytku w 1993 r. a jej obszar zaopatrzenia w wodę obejmuje miejscowości: Lutynia i Wróblowice, Łowęcice, Radakowice, Gałów i Zakrzyce.
Obiekt został oddany do użytku wraz z wodociągiem grupowy dla miejscowości Lutynia i Wróblowice (obecnie zasilane ze stacji uzdatniania w Mrozowie), natomiast pozostałe miejscowości zostały dołączone do sytemu zaopatrzenia z Lutyni w kolejnych latach (do roku 1997).
Wydajność stacji uzdatniania:
- maksymalna dobowa Qmaxd = 1560 m3/d*

- godzinowa Qmaxh = 67,8 m3/h


Główne inwestycje zrealizowane w trakcie eksploatacji ASUW Lutynia:
1) Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej – 2010 r.
2) Instalacja zdalnego monitoringu parametrów pracy urządzeń ASUW – 2010 r.
3) Wymiana złóż filtracyjnych ciśnieniowych filtrów pośpiesznych – 2011 r.
4) Wymiana układu sterowania urządzeniami układu uzdatniania – 2012 r.
5) Kapitalny remont budynku stacji oraz obiektów towarzyszących – 2012 r.


Automatyczna Stacji Uzdatniania Wody - ASUW Mrozów

ul. Wodna 4, Mrozów


Ujęcie wody

Ujęcie wody stanowi obecnie pięć studni wierconych czerpiących wodę z pokładów trzeciorzędowych. W tabeli poniżej zamieszczono podstawowe dane na temat studni.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ASUW Mrozów wynoszą:
Qeksp. = 55,0 m3/h


Stacja uzdatniania

Stacja uzdatniania wody w Mrozowie została oddana do użytku w roku 1993, wraz z siecią wodociągową wykonaną w ramach budowy wodociągu grupowego w Miejscowości Mrozów. Obecnie obszar zaopatrzenia w wodę z tej stacji obejmuje następujące miejscowości: Mrozów, Krępice, Kokorzyce, Mokra, Wojnowice, Wilkostów i Czerna oraz Wróblowice (zasilane wcześniej z ASUW Lutynia).
Wydajność stacji uzdatniania:
maksymalna dobowa - Qmaxd = 1320 m3/d

godzinowa - Qmaxh = 75 m3/h*


* Zapas wydajności w stosunku do zasobów eksploatacyjnych jest celowy z uwagi na perspektywiczne zwiększenie zapotrzebowania na wodę w obszarze zaopatrzenia z Mrozowa.

Główne inwestycje zrealizowane w trakcie eksploatacji ASUW Mrozów:

1) Budowa dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 – 2005 r.
2) Rozbudowa układu uzdatniania, wymiana zestawu pomp sieciowych wraz z układem sterowania – 2005 r.
3) Budowa studni redukcyjnej ciśnienia na przewodzie tłocznym w kierunku Mrozowa – 2008 r.
4) Budowa nowej studni głębinowej o wydajności eksploatacyjnej 50m3/h – 2007 r.
5) Renowacja trzech studni głębinowych – 2011 r.
6) Rozbudowa układu uzdatniania wody, wymiana szafy zasilająco-sterowniczej – 2010/2012 r.
7) Kapitalny remont budynku ASUW – 2012 r. 8) Remont pokrycia stropodachu oraz elewacji zbiorników wody uzdatnionej – 2012 r.


Automatyczna Stacji Uzdatniania Wody - ASUW Źródła

ul. Spacerowa 8, Źródła

Ujęcie wody

Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone czerpiące wodę z pokładów czwartorzędowych. W tabeli poniżej zamieszczono podstawowe dane na temat studni.
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ASUW Źródła wynoszą:
Qeksp. = 32,0 m3/h


Stacja Uzdatniania

Stacja uzdatniania wody w Źródłach zasilana jest z dwóch studni głębinowych, a jej obszar zaopatrzenia w wodę obejmuje miejscowości: Źródła, Kadłub, Błonie, oraz część miejscowości Miękinia – obszar od linii kolejowej w kierunku południowym. Obiekt został oddany do użytku w 1993 roku wraz z wodociągiem grupowym wybudowanym dla miejscowości Źródła i Błonie. Pozostałe miejscowości zostały dołączone do sytemu zasilania ze Źródeł w 2011 po całkowitej przebudowie stacji wykonanej w 2010 roku. Przebudowę stacji w Źródłach zrealizowano w części ze środków unijnych otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydajność stacji uzdatniania:
- maksymalna dobowa Qmax,d = 920,0 m3/d*, (przed przebudową 150m3/d)

- godzinowa Qmax,h = 40,0 m3/h


* Zapas wydajności w stosunku do zasobów eksploatacyjnych jest celowy z uwagi na perspektywiczne zwiększenie zapotrzebowania na wodę w obszarze zaopatrzenia ze Źródeł.

Główne inwestycje zrealizowane w trakcie eksploatacji ASUW Źródła:
Całkowita przebudowa stacji uzdatniania zrealizowana w 2010 roku, polegająca na:
1) Wymianie układu technologicznego wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą,
2) Adaptacji budynku byłej stacji na potrzeby nowego układu,
3) Budowie nowych zbiorników wody uzdatnionej o pojemności 300m3,
4) Realizacji nowego planu zagospodarowania działki.


Stopka