Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Wygaszenie pracy oczyszczalni ścieków w Miękini
27 czerwca 2016
Koniec pracy oczyszczalni po 28-u latach jej użytkowania
Spółka ZUK w Miękini zarządzała oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Miękinia, która odbierała ścieki bytowe dostarczone poprzez sieć kanalizacji sanitarnej z miejscowości Miękinia i Mrozów. Dodatkowo dowożone były ścieki bytowe przez wozy asenizacyjne z terenu gminy Miękinia . Stan techniczny oczyszczalni był zły i wymagał gruntownej modernizacji. Pozwolenie wodno-prawne , które zostało uzyskane w roku 2012 – było uwarunkowane wykonaniem przebudowy i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków. Koszty wykonania zadania został oszacowany na ponad 4,5 mln zł. Dodatkowym problemem związanym z funkcjonowaniem tej oczyszczalni była także mała chłonność odbiornika, wynikająca z niewielkich przepływów, które są spowodowane niewielkim spadkiem rzędnych dna koryta cieku. W związku z powyższym , zakład nasz rozpoczął od roku 2009 – realizację szeregu działań, zmierzających do dostarczenia ścieków bytowych wytwarzanych na terenie gminy Miękinia do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek – co jest zgodne z zapisami zawartymi w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych dla aglomeracji Wrocław – do której należy gmina Miękinia. W roku 2012 zrealizowano budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz centralnej przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kolektora tranzytowego i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkszyn. Wybudowano kolektor o średnicy 315 mm i długości 0,600 km za kwotę 1.479,426,93 zł. W roku 2013 wykonano odcinek kolektora tranzytowego do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków JANÓWEK o długość 1.850 km. Koszt 1.447.175,11 zł. Od 1 stycznia 2014r. ścieki bytowe były już zrzucane do stacji zlewczej ścieków dowożonych w Wilkszynie – gdzie poprzez pompownię główną – transportowane są dalej rurociągiem ciśnieniowym do WOŚ Janówek. W czerwcu 2015 roku, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu , przeprowadził kontrolę, dotyczącą funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Miękini. Mając na uwadze stan techniczny układów technologicznych oczyszczalni, powzięto decyzję o wyłączenie z użytkowania oczyszczalni ścieków w Miękini z dniem 31 stycznia 2016 r. W nawiązaniu do decyzji WI.7060.8.2015.mek.tm z dnia 18.11.2015r. w sprawie wstrzymania działalności instalacji oczyszczalni ścieków w Miękini z dniem 28 stycznia 2016r. – zaprzestano użytkowania instalacji technologicznych w oczyszczalni ścieków w Miękini. Od dnia 28.01.2016r. – ścieki bytowe spływające dotychczas do oczyszczalni ścieków w Miękini oraz pozostałe ścieki bytowe powstające na terenie gminy Miękinia, zostały skierowane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek we Wrocławiu. Obecnie, teren po oczyszczalni ścieków w Miękini, został przeznaczony na lokalizację przepompowni ścieków wraz z punktem zrzutu ścieków dowożonych . W pomieszczeniach działa pogotowie wodno - kanalizacyjne oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


Stopka