Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na zadanie: promocja - dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2015-05-14
Termin składania ofert:2015-05-27, 09:00
Treść:
 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych do projektu " Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia" w poniższym zakresie:
   1. Baner rozwijany typu rollup wraz ze stojakiem w ilości 1 sztuka wykonany z materiałów trwałych, , tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniających czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny wraz ze stabilnym stojakiem umożliwiającym ustawienie elementu w dogodnym miejscu.
   2. Naklejki do aktualizacji/korekty kwot na zamontowanych już wolnostojących tablicach informacyjnych w ilości 5 kompletów wykonanych z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, zapewniających czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny. Na jeden komplet składają się dwie naklejki/tabliczki lub inny alternatywny (trwalszy) sposób służący aktualizacji/korekcie. Wymiary 48,0 cm (szerokość) x 7,5 cm (wysokość), tło białe, opatrzone napisami czcionką Arial CE (kolor czarny), wysokość tekstu 4,5 cm, tekst wyśrodkowany w pionie i w poziomie. Naklejki/tabliczki wchodzące w skład kompletu różnić się mają jedynie nadrukowaną kwotą:
                                        33 194 894, 76 PLN (naklejka nr 1)
                                        22 876 478, 05 PLN (naklejka nr 2)
 
Szczegółowy opis oraz wymogi dla w/w elementów:
 • Baner rozwijany typu rollup o wymiarach 100x200, konstrukcja z aluminium w kolorze srebrnym anodowanym.
 • Baner należy wykonać zgodnie z wytycznymi Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z 26 kwietnia 2012 wraz z załącznikiem 1 - Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, Szczegółowy opis emblematu Unii Europejskiej oraz liternictwo. Wymienione dokumenty wraz z logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obowiązującymi w latach 2007-2013, oraz wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych w różnych formatach do pobrania dostępne są na stronie internetowej POIiŚ www.pois.gov.pl (w zakładce Zasady Promocji);
 • Przy wykonaniu banera należy korzystać z podanych wzorów, lecz nie dopuszcza się kopiowania logotypów z dokumentów Zamawiającego ze względu na niebezpieczeństwo zniekształcenia;
 • Druk wielkoformatowy, zabezpieczony laminowaniem;
 • Czcionka: Arial CE - czcionka oraz kolorystyka  muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi wskazanymi w w/w dokumentach;
 • Baner musi zawierać następujące elementy: emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ; informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; logo beneficjenta; tytuł projektu; nazwę beneficjenta; wartość projektu brutto; kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności;
 • Wykonanie naklejek i banera zgodnie z w/w wytycznymi oraz wzorem znajdującym się w załączniku nr 1 i 2. Zdjęcia na załączniku nr 1 mają charakter poglądowy, do zamieszczenia na ostatecznej wersji banera Zamawiający przekaże dwie propozycje o większej rozdzielczości. Pozostałe elementy banera jak mapa przebiegu kanalizacji i część opisowa pozostają bez zmian, tło utrzymane w tonacji błękitnej – jak na załączonym projekcie.
 
 1. Miejsce dostawy:
  1. Baner rozwijany typu rollup dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
  2. Naklejki/tabliczki należy umieścić na zamontowanych już tablicach informacyjnych w miejscowościach: Miękinia, Krępice, Brzezina, Wilkszyn i Lutynia. Dokładną lokalizację wskaże Zamawiający.
 2. Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.
 3. Na materiały i wyroby Dostawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa.
 4. Cena ryczałtowa oferowana przez Wykonawcę jest wyrażona w pieniądzu w złotych polskich, zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, opakowaniem, transportem, ubezpieczeniem i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy.
 5. Kryterium wyboru będzie cena najniższej oferty obliczana według wzoru: cena najniższej oferty/cenę oferty x 100 pkt.
 
Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka