Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla Budowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przechodzącego przez działki w obrębie ewidencyjnym Wróblowice, Lutynia, Krępice, Brzezina.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-04-23
Termin składania ofert:2013-04-30, 09:00
Treść:JRP.271.12.2013.
                                                             

 
ZAPYTANIE CENOWE
 
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
zaprasza do złożenia ofert na: aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla Budowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przechodzącego przez działki w obrębie ewidencyjnym Wróblowice, Lutynia, Krępice, Brzezina.
 1. Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na: opracowaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla Budowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przechodzącego przez działki w obrębie ewidencyjnym Wróblowice, Lutynia, Krępice, Brzezina w zakresie:
 1. Wróblowice, Lutynia, Krępice, Brzezina – Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z lokalnymi przepompowniami ścieków – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego z kwiecień 2012 oraz uwzględnić w kosztorysie zasilenie elektryczne przepompowni P3, P4 i P5.
 2. Wróblowice, Lutynia, Krępice, Brzezina – Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z lokalnymi przepompowniami ściekówPrzejście pod torami kolektorem kanalizacji sanitarnej - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego z kwiecień 2012
 3. Wróblowice, Lutynia, Krępice, Brzezina – Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z lokalnymi przepompowniami ścieków – Przejście pod drogą krajową Nr 94  – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego z kwiecień 2012
 
Ogólna długość sieci  w każdym kosztorysie oraz uzupełnienia  muszą być zgodne z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 1
 
 • Wykonawca w opracowaniach zastosuje materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania bez nazw własnych, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na opis przedmiotu zamówienia z użyciem sformułowania „lub równoważny”.
 • Kosztorys inwestorski musi  zawierać:
 • Stronę tytułową z opisem zgodnym z rozporządzeniem
oraz wartością kosztorysową netto.
 • Ogólną charakterystykę obiektu.
 • Przedmiar robót .
 • Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną.
 • Tabela wartości elementów scalonych.
 • Ewentualne załączniki  wymienione w rozporządzeniu.
 • Strona tytułowa winna zawierać:
 • nazwę obiektu z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego
Słownika Zamówień Publicznych  i podaniem lokalizacji,
 • nazwę i adres zamawiającego,
 • nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
 • imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących
 kosztorys, a także ich podpisy,
 • wartość kosztorysową robót,
 • datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
 • Kosztorys winien być sporządzony z podziałem na obiekty wynikające ze specyfiki opracowania projektowego (np. kanalizacja grawitacyjna, odgałęzienia,  kanalizacja tłoczna, pompownia ścieków).
  Zamawiający proponuje następującą systematykę podziału zakresu robót:
 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:
  • rozbiórka nawierzchni,
  • roboty ziemne – wykopy,
  • roboty montażowe – rurociągi i studnie,
  • zasypywanie wykopów,
  • odtworzenie nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia
na zajęcie pasa drogowego i warunków przywrócenia do
  poprzedniego stanu użyteczności.
 1. Budowa przepompowni ścieków:
  • przyłącze energetyczne,
  • roboty ziemne – wykopy,
  • roboty instalacyjne,
  • zasypywanie wykopów,
  • ogrodzenie,
  • odtworzenie nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia
            na zajęcie pasa drogowego i warunków przywrócenia do
 poprzedniego stanu użyteczności.
 
 • Dokumentację opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorysy
  i przedmiary robót należy powiązać z istniejącą Specyfikacją Techniczną, którą udostępni zamawiający.
 • Zamawiający udostępni opracowane przez Krystynę Bubel kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, które należy zweryfikować pod kątem ich jakości, poprawności opracowania zgodnie
  z rozporządzeniem jw., poprawności ilości zastosowanych jednostek dla poszczególnych robót które winny odpowiadać parametrom wymienionym w załączniku nr 1.
 •  Liczba egzemplarzy – 2 egz. oraz jeden egz. w formie elektronicznej (format PDF i format ath).
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Biuro Techniczne CONTEXT Magdalena Ruta z siedzibą w Otmuchowie ul.B.Chrobrego 6
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka