Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutynia, ul. Szkolna – ul. Wodna.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-05-22
Termin składania ofert:2013-05-29, 09:00
Treść:JRP.271.15.2013.                                                   
 
ZAPYTANIE CENOWE
 
 
 1. Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
 • zaprasza do złożenia ofert na: opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutynia, ul. Szkolna – ul. Wodna.
 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Usługa polegająca na:
 • opracowaniu projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutynia,
  ul. Szkolna – ul. Wodna.
 • W skład projektu wchodzą następujące składniki:
 • Mapy do celów projektowych.
 • Projekt budowlany z wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę (włącznie z odgałęzieniami).
 • Projekt budowlany przyłączy (jako odrębne opracowanie obejmujące nieruchomości gruntowe osób fizycznych) – projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga zgłoszenia prac.
 • Uzyskanie zgód wejścia na grunt w imieniu zamawiającego.
 • Projekt wykonawczy opracowany w podziale na grupy robót, wynikające ze Wspólnego Słownika Zamówień(CPV).
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • Kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną.
 • Przedmiar robót z podaniem w podstawie wyłącznie numerów odpowiednich specyfikacji technicznych.
 •   Zamawiający oczekuje opracowań wykonanych w następujących tomach:
 • TOM I Projekt budowlany według branż jeśli zachodzi taka konieczność
 • TOM II Projekt wykonawczy (PW, STWiOR, KI, P) według branż jeśli zachodzi taka konieczność
 • TOM III Przyłącza kanalizacyjne od granicy posesji do studzienki na terenie posesji (PB, STWiOR, KI, P)
gdzie: PB-projekt budowlany, PW- projekt wykonawczy, STWiOR-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, KI-kosztorys inwestorski, P –przedmiar robót.
 • Dokumentację opracować zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego i spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120,
  poz. 1133) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, uzupełnioną szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań. Dokumentację budowlaną należy rozumieć jako opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmującą w szczególności wymagania zastosowanych właściwych materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych pozycji w przedmiarach robót.
  1. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego.
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-05-29
Wynik postępowania:Wybrano ofertę firmy: TECHSAN Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych z siedzibą we Wrocławiu
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka