Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Aktualności


Menu lewe

Kontrola podłączeń do kanalizacji sanitarnej
8 marca 2017
Wszyscy płacimy za odprowadzenie wód opadowych z naszych posesji do kanalizacji sanitarnej
W ciągu ostatnich pięciu lat powstała na terenie gminy Miękinia, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 54 km. Ścieki bytowe z terenu naszej Gminy zostały skierowane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. Po roku działania systemu odbioru ścieków ,na podstawie prowadzonego monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, stwierdzono zwiększone przepływy ścieków w okresach trwania opadów. Wody opadowe trafiają do kanalizacji sanitarnej m. in. wskutek rozpowszechnionego procederu nielegalnego ich odprowadzania z dachów budynków oraz placów utwardzonych, poprzez instalacje wykonane nielegalnie przez właścicieli posesji. Działanie takie jest niezgodne z obowiązującym prawem, bowiem przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabraniają wprowadzania wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w świetle prawa jest to przestępstwo. Czyn ten zagrożony jest karą ograniczenia wolności albo karą grzywny do 10 000,00 zł. Spółka nasza jest zainteresowana maksymalnym ograniczeniem nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, gdyż każdy taki przypadek wywołuje szkodę majątkową z tytułu nie zrekompensowania kosztów oczyszczania zwłaszcza z tytułu zwiększonych opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki, zwiększenia kosztów energii elektrycznej, przyśpieszenie zużycia pomp itp. Poza tym, wody opadowe i roztopowe dopływając do oczyszczalni ścieków powodują zakłócenia w jej pracy, zwłaszcza w jej części biologicznej. W związku z tym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini – rozpoczął czynności związane z ustaleniem nielegalnych odprowadzeniem wód opadowych poprzez zadymienie kanałów kanalizacji sanitarnych. Właściciel posesji u którego zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – zostanie wezwany do niezwłocznego usunięcia stanu rzeczy. W przypadku dalszego odprowadzenia wód opadowych na posesjach, na których stwierdzono to wcześniej – sprawa zostanie skierowana do organów ścigania jako doniesienie o popełnieniu przestępstwa na podstawie art. 28 ust. 4 i 4a w związku z art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Aby uniknąć wyczerpujących obie strony procesów sądowych, przedsiębiorstwo zwraca się do właścicieli posesji o zaprzestanie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, zastrzegając, że działania w ściganiu nielegalnego procederu będą konsekwentne i zdecydowane. W trakcie przeprowadzonej w dniu 7 marca b.r., kontroli przyłączy w Miękini, stwierdzono odprowadzenie wód opadowych z budynków położonych w przy ulicach: Piaskowej ( 1 budynek), Kwiatowej ( 1 budynek), Osiedlowej ( 2 budynki wielorodzinne – bloki).


Stopka