Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini - zaprasza do złożenia ofert na: pełnienie nadzoru autorskiego II, nad realizacją przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia - „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia”- zadanie nr 9 Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS- Brzezina.
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia:2013-08-05
Termin składania ofert:2013-08-14, 09:00
Treść:Przedmiot zamówienia:Usługa polegająca na nadzorze autorskim II • Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Projektanta: mgr inż. Katarzyna Sobko. • Projektant pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane telefonicznie lub faksem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. • Projektant sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności i w terminach ustalonych przez strony: a) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych, STWiOR, ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub/i Wykonawcy, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, d) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu, udział w Radach Budowy z udziałem Wykonawcy. f) ocena wyników szczegółowych badan materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, g) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. • Jeżeli w toku wykonywania robót dokonane zostaną bez zgody projektanta istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Projektant jest zwolniony z obowiązku: a) wyrażenia zgody na powyższe zmiany, b) podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami, c) naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi, wynikającej z nieuzgodnionego odstępstwa od projektu. • Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. • Faktura za czynności nadzoru będzie wystawiona najpóźniej do końca lutego 2015r. Zakres rzeczowy: - łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200 PVC – l = 15,0 m - łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 180 PE – l = 1 863,0 m - łączna długość rurociągu tłocznego o średnicy 160 PE – l = 5 784,5 m - łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi (PS3, PS4, PS5) – n = 3 szt.
Wynik postępowania:Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z .o. o informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Nadzór autorski II nad realizacją przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia - „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia”- zadanie nr 9 Budowa kolektora tranzytowego Lutynia Osiedle RS- Brzezina, nie wybrano żadnej oferty. PREZES ZARZĄDU Romuald Siek
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka