Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zapytanie ofertowe - Dostawa kruszyw dla ZUK Sp. z o.o. w Miękini w 2016r.
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Nr telefonu:71-317-81-66
E-mail:b.wilczak@miekinia.pl
Data wprowadzenia:2015-11-02
Termin składania ofert:2015-11-18, 12:00
Treść:Miękinia, dnia 02 listopada 2015 r. Zapytanie ofertowe DOSTAWA KRUSZYW DLA ZUK SP. Z O.O. W MIĘKINI W 2016r. I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę kruszywa drogowego dla potrzeb ZUK Sp. z o.o. w Miękini, na tereny Gminy Miękinia która będzie zlecana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 2. Usługa realizowana będzie sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego - w terminie 2 dni od czasu złożenia zamówienia, na działki na terenie Gminy Miękinia wskazane przez Zamawiającego, 3. Zamawiający żąda dostawy kruszyw naturalnych, pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostały poddane żadnej innej obróbce. Dostarczane kruszywo powinno odpowiadać zamówieniu oraz musi być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi kruszyw budowlanych. 4. Oferowane przez Wykonawcę kruszywo ma posiadać deklarację zgodności z obowiązującą normą. Do każdej dostarczonej partii musi być dostarczony dokument potwierdzający rodzaj i ciężar dostarczonego towaru oraz deklaracje zgodności wystawioną przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy z załączoną do niej dokumentacją, w szczególności może przed odbiorem dokonać sprawdzenia wagi dostarczonej partii kruszywa w miejscu przez siebie wskazanym. 6. W przypadku dostawy kruszyw w ilości lub jakości nieodpowiadającej załączonej dokumentacji lub zamówieniu, Zmawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowej partii kruszywa w terminie 24 godzin. 7. Podane ilości kruszywa są wielkością szacunkową, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości zamówionego kruszywa w trakcie realizacji zamówienia II .DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości i rodzaje przewidzianych do dostarczenia kruszyw zawiera formularz cenowy – dokument stanowiący załącznik nr 2, do Zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie od 02.01.2016r. do 31.12.2016 r. IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być: - opatrzona pieczęcią firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, - podpisana czytelnie przez wykonawcę. V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia - do dnia 18.11.2015r do godz. 12:00 - wraz z załączonym aktualnym odpisem wpisu do działalności ewidencji gospodarczej lub KRS w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z napisem: „Dostawa kruszyw dla ZUK Sp. z o.o. w Miękini w 2016r.” VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 18.11.2015r . o godz. 12.15. 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.miekinia-zuk.pl VII. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100% VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Bogdan Wilczak pod numerem telefonu 71-317-81-66 oraz adresem email: b.wilczak@miekinia.pl X. ZAŁĄCZNIKI - Wzór formularza ofertowego, - Formularz asortymentowo cenowy,
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka