Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”.
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2014-06-03
Treść:Polska-Miękinia: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2014/S 105-184305
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Punkt kontaktowy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Elżbieta Mirecka
55-330 Miękinia
POLSKA
Tel.: +48 713178162
E-mail: zuk@zuk.miekinia.com
Faks: +48 713178166
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zuk.miekinia.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spólka prawa handlowego


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Inny: Gospodarka wodno-ściekowa


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie


Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia”.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS 


II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część nr 1. Lutynia:
Rurociąg grawitacyjny:
Śednica 160 PCV Długość(m) 696,6
200 PCV 3323,9
Rurociąg tłoczny:
Śednica 125 PEHD Długość(m) 1660,80
Tłocznia ścieków P n=1 szt.
Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego z silnikiem zasilanym olejem napędowym - zabezpieczającego dostawy energii elektrycznej do pracy tłoczni i urządzeń elektronicznych – szt.1.
Część nr 2. Wróblowice:
Rurociąg grawitacyjny:
Śednica 160 PCV Długość(m) 101,5
200 PCV 533
Tłocznia ścieków P1 n=1 szt.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231300, 45232410, 45232420, 45231400
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część nr 1 i części nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lutynia i Wróblowice.
Zakres rzeczowy:
— łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 200 PVC- l = 3856,9 m,
- łączna długość kanałów grawitacyjnych o średnicy 160 PVC-l =43 m
— łączna długość odgałęzień sieci o średnicy fi 160 PVC od granicy posesji do w/w kanałów głównych- l =755,1 m,
— łączna długość rurociągów tłocznych o średnicy 125PE – l = 1660,8 m,
Ogółem: 6315,8 m.
Łączna ilość sieciowych przepompowni ścieków (tłocznie) P1,P, - n = 2 szt.
Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego z silnikiem zasilanym olejem napędowym - zabezpieczającego dostawy energii elektrycznej do pracy tłoczni i urządzeń elektronicznych – szt.1.
Szacunkowa wartość bez VAT:
5 500 000 PLN
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 4 300 000 i 5 300 000 PLN


II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 27.7.2014. Zakończenie 31.12.2014


Ads by RemarkitAd Options
Ads by RemarkitAd Options
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: część nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutynia
1)Krótki opis
Część nr 1. Lutynia:
Rurociąg grawitacyjny:
Śednica 160 PCV Długość(m) 696,6
200 PCV 3323,9
Rurociąg tłoczny:
Śednica 125 PEHD Długość(m) 1660,80
Tłocznia ścieków P n=1 szt.
Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego z silnikiem zasilanym olejem napędowym - zabezpieczającego dostawy energii elektrycznej do pracy tłoczni i urządzeń elektronicznych – szt.1.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231300, 45232410, 45232420, 45231400
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.7.2014. Zakończenie 31.12.2014


5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: część nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblowice
1)Krótki opis
Część nr 2. Wróblowice:
Rurociąg grawitacyjny:
Śednica 160 PCV Długość(m) 101,5
200 PCV 533
Tłocznia ścieków P1 n=1 szt.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231300, 45232410, 45232420, 45231400
3)Wielkość lub zakres
Część nr 2. Wróblowice:
Rurociąg grawitacyjny:
Śednica 160 PCV Długość(m) 101,5
200 PCV 533
Tłocznia ścieków P1 n=1 szt.


4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 27.7.2014. Zakończenie 31.12.2014


5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wysokość wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium dla każdej części w wysokości:
Część nr 1: 120 000PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
Część nr 2: 30 000PLN (trzydzieści tysięcy złotych)
1.1. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż na jedną część, może złożyć wadium o wartości stanowiącej sumę wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań częściowych, jednakże podając w dowodzie zapłaty wartość wadium osobno dla każdej części.
2. Forma wadium
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę i siedzibę dającego zlecenie (Wykonawcy),
b) nazwę i siedzibę Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
c) nazwę i siedzibę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji),
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (prawidłową nazwę zamówienia publicznego, którego wadium jest zabezpieczeniem; z treści gwarancji ma wynikać, że zabezpiecza ona ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu),
e) kwotę gwarancji (prawidłową wysokość wadium),
f) termin ważności gwarancji (prawidłowy termin ważności wadium),
g) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezspornie,
h) zobowiązania Gwaranta zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
— Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronienie lub
— Wykonawca którego oferta Oferenta została wybrana:
— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we ofercie, lub
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do poręczeń.
4) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (wraz z podatkiem VAT).


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki dotyczące finansowania zostały zawarte we Wzorze Umowy (Część II SIWZ) odnoszącym się do każdej Części zamówienia. Wzór Umowy zawiera: Akt Umowy, Część I "Warunki Ogólne" tj. WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, Część II "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Zamawiający, uznając wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową Zapłata będzie dokonywana w PLN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, sporządzonej po wystawieniu i poświadczeniu Świadectwa Płatności w rozliczeniu kwartalnym (kwartał kalendarzowy), na konto bankowe Wykonawcy. Przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ wynagrodzenie za wykonane roboty jest wynagrodzeniem kosztorysowym.


Ads by RemarkitAd Options
Ads by RemarkitAd Options
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie osoby do podpisania oferty. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
oraz niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust .1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, które zostały określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza Oferty) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
UWAGA! W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do IDW;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcejWykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Część sprawozdania finansowego tj. Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inny dokument określający obroty – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w pkt.9.3.c IDW.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowe, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
a) osiągnęli w każdym z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej:
dla części nr 1. 5 000 000 PLN,
dla części nr 2. 1 500 000 PLN
b) posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej:
dla części nr 1: 2 000 000 PLN,
dla części nr 2: 500 000 PLN.
lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
dla części nr 1. 2 000 000 PLN,
dla części nr 2. 500 000 PLN.
c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej:
dla części nr 1. 4 000 000 PLN,
dla części nr 2. 1 000 000PLN
Przy złożeniu oferty na dwa zadania z których złożone jest zamówienie – posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa podlegają sumowaniu.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniany będzie łącznie).


Ads by RemarkitAd Options
Ads by RemarkitAd Options
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:1.Dokumenty odnoszące się do warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:1)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW, oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zgodnie z treścią § 1 ust.4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz.231) - Zamawiający wymaga wskazania w Wykazie jedynie wszystkich robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dowodami, o których mowa powyżej są: a)poświadczenie oraz b)inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a);W miejsce dowodów – poświadczeń, o których mowa powyżej, Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.2)pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych;W załączonym do oferty zobowiązaniu należy określić:a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach,w tym w odniesieniu do udostępnianych zasobów wiedzy i doświadczenia, z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.
2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW;2)oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5A do IDW;
3) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy zamówień publicznych. W załączonym do oferty zobowiązaniu należy określić: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
c)charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu realizacji zamówienia, w tym wskazanie jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2 (t.j. posiadania wiedzy i doświadczenia) – Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał :
a)co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub sieci wodociągowej, o średnicy min.200 mm i długości min.3000m
b)co najmniej jedną robotę budowlaną, którego przedmiotem było wykonanie, montaż, uruchomienie i odebranie robót budowlanych polegających na budowie tłoczni ścieków lub przepompowni o wydajności co najmniej 100 m3/godz.
Inwestycje te powinny być zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub nie wniesiono sprzeciwu w przypadku, gdy z przepisów prawa budowlanego wymagane było tylko zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Zamawiający uzna również za spełnienie warunku w przypadku, gdy Wykonawca wykonał daną robotę w ramach jednej umowy spełniającą łącznie wszystkie warunki wymienione powyżej.
Jeżeli wymagane wartości kontraktów w ramach wyżej wymienionego doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursu NBP opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3 ( t.j. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: ,dysponowanie osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
1) Specjalista 1 (1 osoba) – Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy
posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w tym
doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 1 kontraktem na roboty w sektorze ochrony
środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót netto (bez podatku
VAT) nie mniejszej niż 1.000.000 PLN. - realizowanym w oparciu o warunki kontraktowe
FIDIC lub równoważne*;
*przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów unii europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska);
2) Specjalista 2 (1 osoba) – Kierownik Budowy – posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych, w tym jednym obejmującym budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 3 km, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.
3) Specjalista 3 (1 osoba) – Kierownik Robót Drogowych - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.
4) Specjalista 4 (1 osoba) – Kierownik Robót Elektrycznych - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym na co najmniej 1 budowie obejmującej budowę pompowni/tłoczni ścieków, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do terminu składania ofert.
Posiadane przez w/w Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 2006 r., poz. 578).
Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty jako obowiązujące.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. )
Wszystkie ww. osoby wskazane do wykonania zamówienia powinny władać językiem polskim (w innym przypadku Wykonawca musi zapewnić w ramach zatrudnionego przez niego personelu stałą obsługę tłumacza).
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Ads by RemarkitAd Options
Ads by RemarkitAd Options
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena


IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP.271.5.2014


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.7.2014 - 10:15


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.7.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia realizowany będzie w ramach działania I Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności po otrzymaniu dofinansowania.


VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczna każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w SIWZ Część II Wzór Umowy.- Klauzula 13 Warunków Szczególnych.


VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.5.2014
 
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka