Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini

eBOK
Przejdź do: Mapa serwisu
Przejdź do: Wersja Kontrastowa serwisu
Przejdź do: RSS

Wyszukiwarka


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności


Menu lewe

Klauzula Informacyjna - RODO

25 maja 2018
Klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. NIP: 913-128-99-68 reprezentowany przez Prezesa, z siedzibą przy  ul. Willowej nr 18 w Miękini, 55-330 Miękinia.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres email: biuro@rodostar.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych przez ZUK usług między innymi, takich jak:
- zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
-wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami, między innymi niezbędny dla realizacji celu, zwłaszcza przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy, jak również do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo, między innymi:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do sprzeciwu,
f) prawo do przenoszenia danych,

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
- dane odczytu stanu wodomierzy mogą być pobierane w sposób automatyczny,
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu.

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którą można
wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. usługi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.


Stopka