Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - przetarg nieograniczony : Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2017-09-01
Termin składania ofert:2017-09-20, 09:45
Treść:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.271.8.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 418 000 EURO dla dostaw lub usług, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164). Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.miekinia-zuk.pl w dniu 01.09.2017r. Data zamieszczenia ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.09.2017r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES :Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18 55-330 Miękinia, tel. (71) 31 78 162 , fax. (71) 31 78 166 Adres strony internetowej Zamawiającego: www.miekinia-zuk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej. 3. Wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia rodzaje i ilości materiałów są szacunkowymi, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie objętym umową i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu nie wykonania zakresu umowy. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały atesty dopuszczające stosowanie w kontakcie z wodą pitną. 5. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały posiadały karty katalogowe. 6. Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej o parametrach nie gorszych niż opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ –Opisie przedmiotu zamówienia. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: Główny przedmiot zamówienia –44163000-0 rury i osprzęt 42130000-9 krany, kurki, zawory, armatura. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.1.7) Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu III.2.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej 1 dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto każda dostawa (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) wraz z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie. III.2.3) Potencjał techniczny Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Na potwierdzenie spełniania tego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: Cena oferty brutto: 95% Czas trwania dostawy: 5% IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miekinia-zuk.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18 , 55-330 Miękinia . IV.3.2) Termin składania ofert: 19.09.2017r. godzina 9:45, miejsce: siedziba Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Willowa 18 , 55-330 Miękinia I piętro - sekretariat. IV.3.3) Termin otwarcia ofert : 19.09.2017r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, sala konferencyjna nr 312, II piętro. IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka