Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wróblowice, ul. Osiedlowa do m. Lutynia. Znak sprawy JRP.271.4.2013
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-04-03
Termin składania ofert:2013-04-09, 09:00
Treść:Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na:
 • opracowaniu projektu sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wróblowice, ul. Osiedlowa do m. Lutynia.
 • W skład projektu wchodzą następujące składniki:
  • Mapy do celów projektowych.
  • Projekt budowlany z wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę.
  • Uzyskanie zgód wejścia na grunt w imieniu zamawiającego.
  • Projekt wykonawczy opracowany w podziale na grupy robót, wynikające ze Wspólnego Słownika Zamówień(CPV).
  • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  • Kosztorys inwestorski opracowany metodą uproszczoną.
  • Przedmiar robót z podaniem w podstawie wyłącznie numerów odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • Zamawiający oczekuje opracowań wykonanych w następujących tomach:
  • TOM I Projekt budowlany według branż jeśli zachodzi taka konieczność
  • TOM II Projekt wykonawczy (PW, STWiOR, KI, P) według branż jeśli zachodzi taka konieczność
  • TOM III Przebudowa istniejącej sieci (KI, P) gdzie: PB-projekt budowlany, PW- projekt wykonawczy, STWiOR-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, KI-kosztorys inwestorski, P –przedmiar robót.
 • Dokumentację opracować zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego i spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, uzupełnioną szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań. Dokumentację budowlaną należy rozumieć jako opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmującą w szczególności wymagania zastosowanych właściwych materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych pozycji w przedmiarach robót.
Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-04-09
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego „PROJWIK” Sp. z o. o., ul. Domańskiego 43, 45-819 Opole.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka