Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. JRP.271.6.2013
Kategoria:Zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia:2013-04-08
Termin składania ofert:2013-04-23, 10:00
Treść:

 

Numer ogłoszenia: 151668 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52493 - 2013 data 08.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o, ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, fax. 71 3178162.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2..
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:a)w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/ nad wykonaniem roboty budowlanej, która obejmowała: budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 15 km wraz wykonaniem minimum 2 przepompowi ścieków o wydajności każdej z nich co najmniej 100 m3/h oraz 2 tłoczni ścieków o wydajności każdej z nich co najmniej 200 m3/h;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów punktu 9.1. IDW..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:a)w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/ nad wykonaniem roboty budowlanej, która obejmowała: budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 15 km wraz wykonaniem minimum 2 przepompowi ścieków o wydajności każdej z nich co najmniej 100 m3/h , 2 tłoczni ścieków o wydajności każdej z nich co najmniej 200 m3/h;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów punktu 9.1. IDW..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: a)Koordynator, posiadający:doświadczenie jako koordynator/Inżynier Rezydent/Kierownik Projektu w ramach projektu obejmującego łącznie budowę kanalizacji b)Inspektorem specjalności konstrukcyjno-budowlanych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),c)Inspektorem specjalności instalacyjnej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót sanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ,kierownika robót, w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3/h i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3/h oraz 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;d)inspektorem specjalności instalacji elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3 na godzinę i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3 na godzinę; e)inspektorem specjalności drogowej, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji o długości minimum 15 km; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.IDW..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: a)Koordynator, posiadający:doświadczenie jako koordynator/Inżynier Rezydent/Kierownik Projektu w ramach projektu obejmującego łącznie budowę kanalizacji b)Inspektorem specjalności konstrukcyjno-budowlanych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),c)Inspektorem specjalności instalacyjnej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót sanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ,kierownika robót, w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3/h i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3/h oraz 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;d)inspektorem specjalności instalacji elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3 na godzinę i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3 na godzinę; e)inspektorem specjalności drogowej, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji o długości minimum 3 km; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.IDW..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: a)Koordynator, posiadający:doświadczenie jako koordynator/Inżynier Rezydent/Kierownik Projektu w ramach projektu obejmującego łącznie budowę kanalizacji b)Inspektorem specjalności konstrukcyjno-budowlanych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),c)Inspektorem specjalności instalacyjnej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót sanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ,kierownika robót, w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3/h i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3/h oraz 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;d)inspektorem specjalności instalacji elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3 na godzinę i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3 na godzinę; e)inspektorem specjalności drogowej, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji o długości minimum 15 km; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.IDW..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: a)Koordynator, posiadający:doświadczenie jako koordynator/Inżynier Rezydent/Kierownik Projektu w ramach projektu obejmującego łącznie budowę kanalizacji b)Inspektorem specjalności konstrukcyjno-budowlanych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),c)Inspektorem specjalności instalacyjnej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót sanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ,kierownika robót, w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3/h i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3/h oraz 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;d)inspektorem specjalności instalacji elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3 na godzinę i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3 na godzinę; e)inspektorem specjalności drogowej, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji o długości minimum 3 km; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.IDW..


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miękinia: Pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia

Numer ogłoszenia: 52493 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.miekinia.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia pn. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera na inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezina, Wilkszyn oraz kanalizacji tłocznej relacji Lutynia-Brzezina w ramach przedsięwzięcia Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia. Planowane przedsięwzięcie :Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gminy Miękinia obejmuje swoim zakresem nadzór nad budową ok. 18,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 sieciowymi pompowniami ścieków oraz 4 tłoczniami ścieków w obrębach : Brzezina, Wilkszyn, Lutynia, Wróblowice, Krępice..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2, 71.52.00.00-9, 71.31.80.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 15.000,00 PLN słownie: piętnaście tysięcy złotych.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych;d)gwarancjach ubezpieczeniowych;e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275 ze zmianami).7.Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 8.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c)kwotę gwarancji,d)termin ważności gwarancji,e)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy:zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; lub w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.9.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej 51 9589 0003 0260 0231 2000 0040. 10.W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w Ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, o których mowa w pkt.10.2. IDW. 11.Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia Ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego.12.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania Ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, związanej z przedmiotem zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie). Ocena spełniania w.w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1. IDW.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:a)w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/ nad wykonaniem roboty budowlanej, która obejmowała: budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 15 km wraz wykonaniem minimum 2 przepompowi ścieków o wydajności każdej z nich co najmniej 100 m3/h oraz 2 tłoczni ścieków o wydajności każdej z nich co najmniej 200 m3/h;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów punktu 9.1. IDW.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: a)Koordynator, posiadający:doświadczenie jako koordynator/Inżynier Rezydent/Kierownik Projektu w ramach projektu obejmującego łącznie budowę kanalizacji b)Inspektorem specjalności konstrukcyjno-budowlanych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),c)Inspektorem specjalności instalacyjnej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót sanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego ,kierownika robót, w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3/h i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3/h oraz 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;d)inspektorem specjalności instalacji elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3 na godzinę i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3 na godzinę; e)inspektorem specjalności drogowej, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji o długości minimum 15 km; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1.IDW.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponuje: a)Koordynator, posiadający:doświadczenie jako koordynator/Inżynier Rezydent/Kierownik Projektu w ramach projektu obejmującego łącznie budowę kanalizacji b)Inspektorem specjalności konstrukcyjno-budowlanych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),c)Inspektorem specjalności instalacyjnej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót sanitarnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami)należącym do właściwej Izby lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego /kierownika robót, w tym doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej 1 budowy przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3/h i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3/h oraz 1 budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;d)inspektorem specjalności instalacji elektrycznych, posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wystarczające do sprawowania funkcji inspektora robót elektrycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji elektrycznych w przepompowni ścieków o wydajności co najmniej 100 m3 na godzinę i 1 tłoczni ścieków o przepustowości co najmniej 200 m3 na godzinę;e)inspektorem specjalności drogowej, posiadającym:uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 43, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji o długości minimum 15 km;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia, według zapisów punktu 9.1. IDW.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150 000 PLN, orazb)posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000 PLN(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie według zapisów punktu 9.1. IDW. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, według zapisów punktu 9.1. IDW.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w przypadku:a)zmiany przedmiotu umowy oraz zmniejszenia kwoty wynagrodzenia określonego w par.3 projektu umowy spowodowany ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia,b)zmiany kwoty wynagrodzenia określonej w umowie w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących wysokości podatku VAT lub innych podatków, c)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów w Projekcie oraz w umowie o dofinansowanie Projektu lub przyczyn organizacyjnych czy finansowych leżących po stronie Zamawiającego;d)zmiany kluczowego personelu wymienionego w Ofercie Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w par. 7 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zuk.miekinia.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini ul. Willowa 18 55-330 Miękinia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat pierwsze piętro w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini ul. Willowa 18 55-330 Miękinia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowanie ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I - gospodarka wodno-ściekowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-05-07
Wynik postępowania:Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy : SAFEGE 15-27 Reu du Port Parc del`lle 92000 Nanterre Francja
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka