Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:ZUK Sp. z o.o. w Miękini ogłasza przetarg na : Sukcesywną dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini. Postępowanie ZP.271.1.2019
Kategoria:Przetarg nieograniczony
Data wprowadzenia:2019-01-15
Termin składania ofert:2019-02-05, 09:45
Treść:Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.2019 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 EURO, a jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 443 000 EURO dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 548 000 EURO dla robót budowlanych. 2. Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art.132 ust.1 pkt 4 oraz ustawy 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 3. Wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych w wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ww ustawy Pzp , rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów ( Dz.U.2015r. poz.2263). W związku z tym na podstawie art. 133ust. 1 ustawy Pzp do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy ( zamówienia sektorowe). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp z o.o. w Miękini. 2. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): KOD CPV NAZWA Główny przedmiot 44163000-0 Rury i osprzęt Kody szczegółowe 42130000-9 Krany, kurki, zawory, armatura 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka