Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Zamówienia publiczne


Menu lewe

Tytuł:Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia zaprasza do złożenia ofert na: opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla pompowni PS-1Wk wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego m. Wilkszyn.
Kategoria:Zapytanie o cenę
Data wprowadzenia:2013-01-18
Termin składania ofert:2013-01-24, 09:00
Treść:Znak sprawy JRP 271-1

Przedmiot zamówienia:
2.1 Usługa polegająca na:
  • Wykonaniu projektu budowlanego zamiennego lokalizacji pompowni ścieków PS 1Wk z odcinkiem kanału sanitarnego grawitacyjnego KS1 (długość ok. 30m) i kanału tłocznego RT 1 Wk (długość ok. 743m). Zakres prac obejmuje zmianę (przesunięcie w kierunku płn-wsch) lokalizacji pompowni ścieków PS 1Wk, spowodowaną kolizją z planowaną modernizacją drogi gminnej na działce nr 589 i 547 obręb Wilkszyn oraz zmianę trasy rurociągu tłocznego (przesunięcie w kierunku wschodnim).
  • Dokumentację opracować zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego i spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1133) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, uzupełnioną szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań. Dokumentację budowlaną należy rozumieć jako opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmującą w szczególności wymagania zastosowanych właściwych materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych pozycji w przedmiarach robót.
  • Wykonaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Kosztorysy i przedmiary robót należy powiązać z istniejącą Specyfikacją Techniczną, którą udostępni zamawiający.
  • Wykonaniu uzgodnień oraz pozwolenia na budowę (złożenie wniosku).
  • Liczba egzemplarzy projektu zamiennego – 4 szt. w wersji papierowej + 1 szt. wersja elektroniczna.
  • Liczba kosztorysów inwestorskich – 2 szt. w wersji papierowej + 2 szt w wersji elektronicznej (w tym 1 szt. format pdf oraz 1 szt. format ath).
  • Zamawiający udostępnia mapy do celów projektowych.
  • Zamawiający udostępni aktualny projekt oraz mapy do celów projektowych.
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2013-01-24
Pliki:
Pliki do pobrania:


Stopka