Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Menu lewe

Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest wspieranie dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych.

Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to kosztem przyszłych pokoleń. Od dnia 1 maja 2004 r. z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) www.pois.gov.pl

Stopka