Oficjalny portal Zakładu Usług Komunalnych w Miękini


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj

Sieć wodociągowa


Menu lewe

Poszczególne wodociągi składają się z ujęć wody podziemnej, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczych, zestawu pomp sieciowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych w układzie mieszanym. Produkcja wody odbywa się w pięciu czynnych stacjach uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach: Brzezina ul. Zacisze 20, Lutynia ul. Wrocławska 7, Miękinia ul. Akacjowa 16, Mrozów ul. Wodna 4, Źródła ul. Spacerowa 8.

Na terenie gminy Miękinia wbudowanych jest ponad 207 km czynnych sieci wodociągowych i ponad 106 km przyłączy. Układem tym Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini dostarcza wodę pitną do Odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz zakładów przemysłowych, obiektów usługowych, handlowych, oświatowych i innych.

Część sieci wodociągowej znajduje się na terenie miasta Wrocławia i jej zadaniem jest dostawa wody produkowanej na ujęciu w Mrozowie do Odbiorców na osiedlu Mokra.

Zwodociągowanie gminy Miękinia jest na bardzo wysokim poziomie t.j. ok. 98% (powyżej średniej krajowej i średniej dla województwa dolnośląskiego).

Większość sieci wodociągowych została wykonana w ramach akcji wodociągowania gminy Miękinia w latach 1993-2002 (z przewodów PCW), wcześniej - w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku - wykonane były wodociągi (z przewodów stalowych, żeliwnych i innych) w miejscowościach Miękinia, Krępice, Kokorzyce, Żurawiniec. Z uwagi na stan techniczny sieci stalowych są one na bieżąco wymieniane na sieci wykonane z rur PE100 w ramach modernizacji istniejących sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są z przewodów ciśnieniowych z polichrorku winylu (PVC-U) ok. 85%, polietylenu (PE100) ok. 8%, a z pozostałych materiałów (stal, żeliwo) w ok. 7%.

Sieci wodociągowe budowane są w ramach zadań własnych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, zatwierdzonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Miękinia (oznaczenie na wykresie 2 jako WR), w ramach modernizacji istniejących sieci wodociągowych (oznaczenie WM), w ramach programu Inicjatyw Lokalnych współfinansowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękinia (oznaczenie IL) lub przez indywidualnych Inwestorów w ramach zawartej z Z.U.K. Sp. z o.o. umowy (oznaczenie PR). Jak widać na wykresie 2 w latach 2010-2012 następuje stały wzrost sieci budowanych w ramach programu Inicjatyw Lokalnych i zaznaczyć trzeba, że większość sieci budowanych w ramach zadań własnych Z.U.K. Sp. z o.o. w Miękini otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowym priorytetem Z.U.K. Sp. z o.o. w Miękini jest zapewnienie ciągłości dostaw wody do obecnych Odbiorców jak również maksymalne ułatwienie dalszej rozbudowy mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej.

Poniżej przedstawiono wykresy przedstawiające wzrost łącznej długości sieci i przyłączy wodociągowych w latach 2007-2012, zmiany długości wybudowanych sieci w latach 2010-2012, oraz tabelę przedstawiającą liczbę mieszkańców zameldowanych w poszczególnych miejscowościach gminy Miękinia z rozbiciem na poszczególne wodociągi.Pliki do pobrania:

Stopka